32.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Μίσθωση οχημάτων φορτηγών για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Μίσθωση οχημάτων φορτηγών για την προετοιμασία των εκλογών στις 9 Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» που προκηρύχθηκαν με το υπ’αριθ.28/2024 Π.Δ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 και ισχύει, για τη «Μίσθωση οχημάτων φορτηγών για την προετοιμασία των εκλογών στις 9 Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» που προκηρύχθηκαν με το υπ’αριθ.28/2024 Π.Δ., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και για το σύνολο των ποσοτήτων της μίσθωσης με την απαραίτητη προϋπόθεση η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Διεύθυνση προμηθειών και αποθηκών θα προβεί στην εν λόγω ανάθεση της μίσθωσης σύμφωνα με την υπ’αρ.05/2024 Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή -Ενδεικτικός προϋπολογισμός) Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 6.249,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 5.040,00€ και ΦΠΑ 1.209,60 €), που συντάχθηκε από το Τμήμα Αποθηκών της Διεύθυνσης Προμηθειών Αποθηκών μετά από το Α.Π.104868/08.05.2024 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων για την ανάγκη μίσθωσης οχημάτων φορτηγών για την Παρασκευή 7.6.2024 και το Σάββατο 8.6.2024 και για το σύνολο δεκαοκτώ (18) δρομολογίων μεταφοράς εκλογικού υλικού από Περίπτερο της Δ.Ε.Θ. στα κατά τόπους εκλογικά καταστήματα/σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η περιγραφή του αντικειμένου, η διάρκεια μίσθωσης, η ποσότητα δρομολογίων/ανά ημέρα και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ.* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ για  Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ* 6  

280,00€

 

1.680,00 €

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ για Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ* 12  

280,00€

 

3.360,00 €

      ΣΥΝΟΛΟ  

5.040,00 €

      ΦΠΑ 24%             1.209,60 €
      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.249,60€

*Ως δρομολόγιο θεωρείται η χρήση του φορτηγού για έξι (6) ώρες.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 24.05.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση προμηθειών και αποθηκών, αρμόδιος υπάλληλος κ.Kωνσταντίνος Σωτηριάδης τηλ:2313317840,  e-mail: a.sotiriadis@thessaloniki.gr.

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ