24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Υπηρεσία ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Υπηρεσία ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη συνδιοργάνωση του εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης ανδρών γυναικών ανοικτής κατηγορίας (OPEN) από 17 έως 19 Μαΐου 2024», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ 1.152,00€) που συντάχθηκε από το Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για τη «Υπηρεσία ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη συνδιοργάνωση του εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης ανδρών γυναικών ανοικτής κατηγορίας (OPEN) από 17 έως 19 Μαΐου 2024».

Η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με απαραίτητη προϋπόθεση η εκάστοτε τιμή ανά είδος υπηρεσίας να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού και σύμφωνα με την υπ’αρ.2/01.04.2024 Μελέτη (Σκοπιμότητα δαπάνης – Τεχνικές Περιγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) που συντάχθηκε από το Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ 1.152,00€) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Το είδος και η περιγραφή της υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Οθόνη Led video wall

Βάση στήριξης οθόνης

Τετράγωνη τράσα φωτισμού

Φωτορυθμικά PAR RGB

Υποβρύχια κάμερα με χειριστή

Κάμερα με χειριστή

Ρομποτική κάμερα

Σκηνοθεσία – αναπαραγωγή προβολής

 

 

3 ημέρες

600,00 €

100,00 €

50,00 €

200,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

1.800,00 €

300,00 €

150,00 €

600,00 €

450,00 €

450,00 €

450,00 €

600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.800,00 €
Φ.Π.Α. 24%: 1.152,00 €
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 5.952,00 €

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 08.05.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Αθανάσιος Οικονόμου τηλ:2313317646,  e-mail: ath.oikonomou@thessaloniki.gr.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ