26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια κι εγκατάσταση εσωτερικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια κι εγκατάσταση εσωτερικών σκιάστρων, συνολικού ποσού 1.738,26€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την Προμήθεια κι εγκατάσταση εσωτερικών σκιάστρων, συνολικού ποσού 1.738,26€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά τμήμα της προμήθειας να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η Μελέτη 3/2024 με τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και τους ειδικούς όρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας για την Προμήθεια κι εγκατάσταση εσωτερικών σκιάστρων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφέρεται ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

ΤΕΜ Μ2

 

ΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ

     
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm

C.V.P. 39515430-8

4 5,10m2 17,00 86,70 1ος; & 3ος όροφος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

&

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Μοναστηρίου 53-55

  ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

86,70
  ΦΠΑ 24% 20,81
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 107,51
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

ΤΕΜ M2 ΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ

     
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm

C.V.P. 39515430-8

3 8,90 17,00 151,30 Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα

Ειρήνης 4

 

 

 

 

 

Κέντρα Ένταξης Μεταναστών

Μοναστηρίου 93

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm

C.V.P. 39515430-8

14 37,04 17,00 629,68
  ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

780,98  
  ΦΠΑ 24% 187.44
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 968,42
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

ΤΕΜ M2 ΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ

     
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm

C.V.P. 39515430-8

2 2,65 17,00 45,05 ΟΔ

ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

45,05
  ΦΠΑ 24% 10,81
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 55,86
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΜ M2 ΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ

     
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm

C.V.P. 39515430-8

 

6 11,09 17,00 188,53 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Μοναστηρίου 62
2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm

C.V.P. 39515430-8

 

13 17,68 17,00 300,56 ΑΚΗΑ Ανδρέου Γεωργίου 5
  ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Σε €

489,09
  ΦΠΑ 24% 117,38
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 606,47

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.401,82 €

ΦΠΑ 24%: 336,44€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 1.738,26

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια κι εγκατάσταση εσωτερικών σκιάστρων, ορίζεται έως 31/12/2024, από την υπογραφή και ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ
Η παρακολούθηση και παραλαβή της απευθείας ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 26/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κ. Βόγδανος τηλ: 2313318944, e-mail: k.vogdanos@thessaloniki.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ