28 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια αναμνηστικών ειδών που...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού ποσού 9.789,80€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την Προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού ποσού 9.789,80€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή της προμήθειας να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Παιδείας για την Προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Παιδείας αναφέρεται ως κάτωθι:
CPV:30192700-8, 30237132-3, 32342200-4

Περιγραφή Τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

ΦΠΑ 24%

(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)
Στυλό αλουμινίου λευκό με κλιπ, με  εκτύπωση λογότυπου Δήμου Θεσσαλονίκης με χάραξη   έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία), το στυλό διαρκείας θα έχει  διαστάσεις 8 x 142 mm 2000 1,45 2.900,00 696,00 3.596,00
Ένα αναμνηστικό usb stick 32GB με συρόμενο μηχανισμό, σύνδεση usb 3.0, μέγιστη ταχύτητα 80mb/sec, με  εκτύπωση λογότυπου Δήμου Θεσσαλονίκης με χάραξη   έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία) 420 8,50 3.570,00 856,80 4.426,80
Μολύβια ξύλινα οικολογικά με σβύστρα  Διαστάσεις: 19 x 0,8 cm, με  εκτύπωση λογότυπου Δήμου Θεσσαλονίκης με χάραξη   έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία) 2500 0,17 425,00 102,00 527,00
Ακουστικά αυτιών ασύρματα  Buds 4 Lite (Black) Truly Wireless, με δυναμικούς οδηγούς 12mm και συνδεσιμότητα Bluetooth® 5.3, υποστήριξη Google Fast Pair, Low Latency Mode, AI Noise Cancellation για τις κλήσεις, εμβέλεια έως 10m, πιστοποίηση IP54 και αυτονομία 20 ώρες με χάραξη   έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία) 40 25,00 1000,00 240,00 1.240,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 9.789,80

Η διάρκεια της συμβάσης που θα προκύψει ορίζεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2024 και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ
Η παρακολούθηση και παραλαβή της απευθείας ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 15/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Παιδείας, αρμόδια υπάλληλος κ. Β.Καζιόλα τηλ:2313318665, e-mail: v.kaziola@thessaloniki.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 
Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ