29 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Συντήρηση, επισκευή υπόγειων κάδων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Συντήρηση, επισκευή υπόγειων κάδων και προμήθεια ανταλλακτικών π.δ. 36.500,00 € με το Φ.Π.Α. 24%»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021,  για τη «Συντήρηση, επισκευή υπόγειων κάδων και προμήθεια ανταλλακτικών π.δ. 36.500,00 € με το Φ.Π.Α. 24%» και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα (Πίνακα) του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, για τον Πίνακα Β θα κατατεθεί ποσοστό έκπτωσης.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (36.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 29.435,48 € + Φ.Π.Α. 24% 7.064,52 €) σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Εργασίες συντήρησης υπόγειων κάδων (Παράρτημα 1 – Πίνακας 1) Πλύσεις* 177 120,00 21.240,00
ΣΥΝΟΛΟ 21.240,00
Φ.Π.Α. 24% 5.097,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.337,60

*Κατ’ελάχιστο τρείς (3) φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Πίνακας κόστους εργασιών-ανταλλακτικών (Παράρτημα 1 – Πίνακας 2) Κατ’αποκοπή 1 3.593,48 3.593,48
ΣΥΝΟΛΟ 3.593,48
Φ.Π.Α. 24% 862,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.455,92

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Υπηρεσία επιτήρησης στάθμης πλήρωσης των υπόγειων κάδων μέσω αισθητήρων τύπου «Enevo» οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στους υπόγειους κάδους  (Παράρτημα 1 – Πίνακας 3) Μήνας 59*12 μήνες 6,50 4.602,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.602,00
Φ.Π.Α. 24% 1.104,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.706,48

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα (Πίνακες) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, την εγκυκλίο με αριθμό 20 και αριθμ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και τα αναφερόμενα στην υπ’αριθμ.11/2023 τεχνική μελέτη.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε  μέχρι τις 8-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109/1 Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου τηλ. 2313317535 :

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η προσφορά σας είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην υπ’αριθμ.11/2023 τεχνική μελέτη
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση που αναδειχθείτε ανάδοχος, αποδέχεστε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» της υπ’αριθμ.11/2023 τεχνικής μελέτη
  • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο “ΑΝΑΔΟΧΟΣ” παράγραφος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» και στο άρθρο «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της υπ’αριθμ.11/2023 μελέτης
  • Την οικονομική σας προσφορά
  • Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με τα ανωτέρω και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή σας σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά σας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, αρμόδια υπάλληλος κα Kερμανίδου Ναταλία, τηλ: 2313 318860,  e-mail : n.kermanidou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ.ΙΑΚΩΒΟΥ Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τελική μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ