20.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Αναβάθμιση υλικο-λογισμικού διάγνωσης βλαβών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Αναβάθμιση υλικο-λογισμικού διάγνωσης βλαβών οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 8.360,08 € με το Φ.Π.Α. 24%».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Αναβάθμιση υλικο-λογισμικού διάγνωσης βλαβών οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 8.360,08 € με το Φ.Π.Α. 24%»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021,  για την «Αναβάθμιση υλικο-λογισμικού διάγνωσης βλαβών οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 8.360,08 € με το Φ.Π.Α. 24%»  και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι η τιμή ανά τμήμα (γραμμή) θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος.
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και οχτώ λεπτών (8.360,08 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 6.742,00 € + Φ.Π.Α. 24% 1.618,08 €) σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΤΡΟΧΩΝ (ΒΙΚΕ Software integration-P1293B ή Ρ12936) ΤΕΜ. 1 700,00 700,00
2 ΔΙΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (Truck texpack contract-AGR96T) ΤΕΜ. 1 1.580,00 1.580,00
3 ΔΙΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ (Car texpack contract-AGA00) ΤΕΜ. 1 1.500,00 1.500,00
4 ΔΙΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (OHW CONSTRUCTION texpack contract-AGA00AG) ΤΕΜ. 1 840,00 840,00
5 ΔΙΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΤΡΟΧΩΝ (BIKE texpack contract-AGR96B) ΤΕΜ. 1 740,00 740,00
6 ΔΙΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (για οχήματα Fiat, Renault, VW κλπ AGSAFCA ΤΕΜ. 1 180,00 180,00
7 Car power supply (3903688) ΤΕΜ. 1 220,00 220,00
8 Bike power supply (3903689) ΤΕΜ. 1 115,00 115,00
9 NISSAN cable (3151/C16A) ΤΕΜ. 1 177,00 177,00
10 IVECO DAILY 38 pin cable 3151/T03A (3903427) ΤΕΜ. 1 100,00 100,00
11 CABLE ISO-22900 OBDII L=1500 mm (3902930) ΤΕΜ. 2 120,00 240,00
12 Bike main cable 3151/AP01 ΤΕΜ. 1 100,00 100,00
13 Εκπαίδευση χειριστών διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών ΤΕΜ. 1 250,00 250,00
          6.742,00
          1.618,08
          8.360,08
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλα τα τμήματα (γραμμές) του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι η τιμή ανά τμήμα (γραμμή) θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος.
Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του ν.4782/2021).
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθμ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε  μέχρι τις 18-8-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109/1 Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου τηλ. 2313317535 :
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η προσφορά σας είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην υπ’αριθμ.16/2023 τεχνική μελέτη
• Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 “Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς” της υπ’αριθμ.16/2023 μελέτης
• Την οικονομική σας προσφορά
• Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με τα ανωτέρω και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, αρμόδιος υπάλληλος κ.Kωνσταντίνος Σταμπουλής τηλ:2313 318839,  e-mail : k.stampoulis@thessaloniki.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
κ.α.α. 

Ε.ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ
 Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ 
Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση λόγων αποκλεισμού, πατήστε εδώ
  Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ