13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων (120 κατ΄ ελάχιστον) στην επικράτειά του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,  λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμό 271/2017 και 795/2017 Α.Δ.Σ., με τις οποίες εγκρίθηκε η υλοποίηση της δράσης: “Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων” στην επικράτεια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2. Τις υπ’ αριθμό 721/2017 και  1101/2017 Α.Ο.Ε., με τις οποίες καθορίσθηκαν οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και 3. Την υπ’ αρ. 3190/14.06.2017 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Θ.,  κ. Θωμά Ψαρρά,
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων (120 κατ΄ ελάχιστον) στην επικράτειά του. Οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση. Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους : Ως αντισταθμιστικό όφελος ορίζεται η προσφορά προϊόντων συνολικά μεγαλύτερης αξίας, από την ελάχιστη προσφορά δημοπράτησης, το είδος των οποίων (μεταχειρισμένα ενδύματα-υποδήματα είτε είδη καθαριότητας και ανταλλακτικά της Δ/νσης Ανακύκλωσης είτε προϊόντα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης),  θα καθορίζεται ενδεικτικά, σε  μηνιαία βάση, από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων). Η ελάχιστη προσφορά της δημοπράτησης είναι προϊόντα αξίας χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ ανά μήνα, αρχής γενομένης τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής.
Ο Ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:
• Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και να διαθέτει άδεια σε ισχύ για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων, συγκεκριμένα για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων ιματισμού για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
• Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους (120  κατ΄ ελάχιστον), σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
• Να εγκαταστήσει επιπλέον κάδους, εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική απόφασή του, ότι είναι εφικτό και σκόπιμο να επεκταθεί το Δίκτυο.
• Να συλλέγει τους κάδους, μόλις αυτοί γεμίζουν.
• Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και εντός 24 ωρών την επισκευή ή / και αποκατάσταση των κατεστραμμένων κοντέινερ, σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης, η οποία τους καθιστά μη λειτουργικούς.
• Να παρέχει στο Δήμο κάθε στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή των κάδων, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής κατάστασης και αντιγράφων από τα σχετικά ζυγολόγια και δελτία αποστολής.
• Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου πυρασφάλεια των κάδων και να είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιουδήποτε δημότη υποστεί ζημία από φωτιά του κάδου.
• Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Να παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
• Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών, σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων, με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου, π.χ. με διανομή φυλλαδίων, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σχετική εκπαίδευση στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
• Να εγκαταστήσει κάδους που θα είναι μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, σταθερά τοποθετημένοι στο έδαφος και θα διαθέτουν αντικλεπτική προστασία. Θα πρέπει να είναι βαμμένοι σε χρώμα που δεν θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων και θα φέρουν σαφή και ευδιάκριτη σήμανση, που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
• Να παραδίδει στο Δήμο όσα ρούχα και υποδήματα είναι κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση, με σκοπό τη δωρεάν διανομή στους Δημότες, από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
Στην περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της σύμβασης δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για απόβλητα, αποτελούμενο από είδη ένδυσης και υπόδησης, η σύμβαση θα τροποποιηθεί προς εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το σύστημα.    Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, από 18/07/2017, έως 24/07/2017  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της  Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγησή τους, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.
Η παρούσα Πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thessaloniki.gr, για πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής Απόφασης της Ο.Ε. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Θωμάς  Ψαρράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ