36 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην απευθείας ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην απευθείας ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου του προγράμματος: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2023», π.δ. 34.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου του προγράμματος: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2023», π.δ. 34.500,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13% και 24%.

            Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία υλοποίησης ενός κατασκηνωτικού προγράμματος για ΑμεΑ που ανήκουν πρωτίστως σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες με τόπο κατοικίας αυτών των οικογενειών το Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε πιστοποιημένες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Πιερίας και Ν. Καβάλας.

            Με την ως άνω πρωτοβουλία προβλέπεται σε αυτή τη μερίδα του πληθυσμού να δοθεί η δυνατότητα ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών όπου η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10 ημέρες με ενδεικτική χρονική περίοδος 23 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2023. Μεταφορά του διαστήματος γίνεται μόνον για απολύτως αιτιολογημένο λόγο ύστερα από αίτηση του αναδόχου και έγκρισή του από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

            Λόγω της φύσης των υπηρεσιών, θα αναδειχτεί ένας μόνο ανάδοχος που θα καλύψει τη φιλοξενία – διαμονή των ΑμεΑ στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου και επί ποινή αποκλεισμού  θα γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που θα αναφέρονται στην ως άνω διαμονή – φιλοξενία του συνόλου των ατόμων, όπως αυτό αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

            Η προσφορά θα πρέπει, να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών, τους ειδικούς όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης και η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. να μην υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

            Οι τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών, οι ειδικοί όροι και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2023», αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

            Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

            Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (34.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24% (Καθαρό ποσό: 30.260,14 € + 4.239,86 € Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6482.01.01 “ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ” ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Για φιλοξενία Α.με.Α σε κατασκηνώσεις – έτος 2023)

  • Κατασκηνωτική περίοδος : 10 ημέρες
  • Κόστος φιλοξενίας ΑμεΑ ανά ημέρα = 75,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ )

Συνολικό κόστος:

46 ΑμεΑ Χ 10 ημέρες  Χ 75,00€ ανά ημέρα (με το ΦΠΑ) = 34.500,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ & ΦΠΑ

Tο 10% του συνολικού ποσού υπολογίζεται με 24%ΦΠΑ και το 90% του συνολικού ποσού με

13% ΦΠΑ.

Για την τιμολόγηση και την απόδοση του Φ.Π.Α.:

    Καθαρή αξία Φ.Π.Α. Αξία Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο
Συνολική αξία 34.500,00€        
10% της συνολικής αξίας 3.450,00 €

 

2.782,26 €

 

24% 667,74€

 

3.450,00 €

 

90% της συνολικής αξίας 31.050,00 €

 

27.477,88 €

 

13% 3.572,12 €

 

31.050,00 €

 

           
    30.260,14   4.239,86 34.500,00€

            Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021  καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

            Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις  09/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών,  Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 108 Β, αρμόδια υπάλληλος Αικατερίνη Λιάπη, τηλ. 2313317546.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  το Διευθύνοντα Σύμβουλο,  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών και Ειδικούς Όρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

                Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ταχ. Διεύθυνση Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27, πληρ.: Αν. Πτηνοπούλου, τηλ. 2313318914, e-mail: a.ptinopoulou@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ