31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην απευθείας ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην απευθείας ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου του προγράμματος «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2022», π.δ. 29.260,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου του προγράμματος «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2022», π.δ. 29.260,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%».

Συγκεκριμένα, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία υλοποίησης ενός κατασκηνωτικού προγράμματος για ΑμεΑ που ανήκουν πρωτίστως σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες με τόπο κατοικίας αυτών των οικογενειών το Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε πιστοποιημένες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Ν. Χαλκιδικής, Καβάλας, Πιερίας και Θεσσαλονίκης.

Με την ως άνω πρωτοβουλία προβλέπεται σε αυτή τη μερίδα του πληθυσμού να δοθεί η δυνατότητα ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών (14 διανυκτερεύσεων) για το χρονικό διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών, θα αναδειχτεί ένας μόνο ανάδοχος που θα καλύψει τη φιλοξενία – διαμονή των ΑμεΑ στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου και επί ποινή αποκλεισμού  θα γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που θα αναφέρονται στην ως άνω διαμονή – φιλοξενία του συνόλου των ατόμων, όπως αυτό αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προσφορά θα πρέπει, να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών, τους ειδικούς όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης και η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. να μην υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών, οι ειδικοί όροι και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2022», αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (29.260,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24% (Καθαρό ποσό: 25.664,10 € + 3.595,90 € Φ.Π.Α.), ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Για φιλοξενία Α.με.Α σε κατασκηνώσεις – έτος 2022)

Κατασκηνωτική περίοδος : 14 ημέρες

Κόστος φιλοξενίας ΑμεΑ ανά ημέρα = 55,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Συνολικό κόστος:

38 ΑμεΑ Χ 14 διανυκτερεύσεις Χ 55,00€ ανά ημέρα (με το ΦΠΑ) = 29.260,00€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ & ΦΠΑ

Tο 10% του συνολικού ποσού υπολογίζεται με 24% ΦΠΑ και το 90% του συνολικού ποσού με 13% ΦΠΑ.

Για την τιμολόγηση και την απόδοση του Φ.Π.Α.:

 

    Καθαρή αξία Φ.Π.Α. Αξία Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο
Συνολική αξία 29.260,00€        
10% της συνολικής αξίας 2.926,00€ 2.359,68€ 24% 566,32€ 2.926,00€
90% της συνολικής αξίας 26.334,00€ 23.304,42€ 13% 3.029,58€ 26.334,00€
           
        3.595,90€ 29.260,00€

Σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας: «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν υποχρεούται να εκτελέσει το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί για τις Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2022, είτε εξολοκλήρου είτε μέρος του, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης, βάση των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. (για το διάστημα Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2022)».

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 14 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλεξάνδρα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, πληρ. Γ. Χατζής, τηλ. 2313 318914, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ