25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για «Προμήθεια φαρμάκων και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για «Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, μέσων προστασίας για τον κορωνοϊό και μικροβιολογικού υλικού», της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020), και το άρθρο 26 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού» (ΦΕΚ 64/τεύχος Α’/14-03-2020), για «Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, μέσων προστασίας για τον κορωνοϊό και μικροβιολογικού υλικού» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση των υπ΄αριθμ. 55/11-03-2020 (άρθρο 10) , 75/30-03-2020 (άρθρο 43 άρθρο 3 περ. α΄) και ΦΕΚ 64/τεύχος Α’/14-03-2020 (άρθρο 26) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016, στην «Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, μέσων προστασίας για τον κορωνοϊό και μικροβιολογικού υλικού», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αλλά και των Δημοτικών Ιατρείων, για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού που προσέρχεται για την εξυπηρέτηση του.
Λαμβάνοντας υπόψη:
– Στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε για την Δημόσια Υγεία, λόγω της νευραλγικής σημασίας της Δ/νσης αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της καθώς εξυπηρετεί ευάλωτες ευπαθείς ομάδες είναι απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό και μέσων προστασίας για τον κορωνοϊό που αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και του προσερχόμενου κοινού. Επιπροσθέτως τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έχοντας επίγνωση του δύσκολου αγώνα που καταβάλει το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης, προτίθενται να συμβάλουν ενεργά εκτελώντας εργαστηριακές εξετάσεις στο ήδη εξοπλισμένο, με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές, μικροβιολογικό εργαστήριο που διαθέτουν.
– Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων στο εργαστήριό μας πιστεύουμε πως θα συμβάλει αποτελεσματικά στην συλλογική αυτή προσπάθεια, μέσω της αποσυμφόρησης της ιδιαίτερα επιβαρυμένης καθημερινότητας του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των νοσοκομείων. Επιπροσθέτως, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, κυρίως αυτές των ηλικιωμένων, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και που δεν θα χρειαστεί να προσέρχονται σε νοσοκομεία αυξάνοντας τον κίνδυνο με την έκθεση τους σε επιβαρυμένο περιβάλλον.
– Πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις εμπύρετων λοιμώξεων αναπνευστικού πέραν της παρακολούθησης τηλεφωνικά από τον ειδικό ιατρό μπορεί να απαιτηθούν απλές μικροβιολογικές εξετάσεις επιπλέον για διαφορική διάγνωση μεταξύ κοινής βακτηριακής λοίμωξης και ιογενούς. Δεδομένου ότι από τα Δημοτικά Ιατρεία εξυπηρετούνται περίπου 3.500- 4.000 άτομα θα χρειαστούν αντιδραστήρια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 5% που υποθετικά πιθανώς νοσήσει.
Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.007,74 € (συμπ.ΦΠΑ 6% & 24%).
Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες στις 28/4/2020 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. στα γραφεία του 6ου ορόφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53-55 Θεσσαλονίκη και το άνοιγμα και η εξέταση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαπραγμάτευσης που έχει οριστεί με την υπ’ αρ. 332/8-4-2020 Α.Ο.Ε σύμφωνα με το άρθρο 32 Α’ του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 60/ 7341.09.01 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ»
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,, αρμόδιος υπάλληλος Γ. Χατζής, τηλ. 2310509044 καθώς και Ε. Ξεφτέρη, τηλ. 2310509019.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών 

Μιχαήλ Κούπκας

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ