29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Διακήρυξη Σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Διακήρυξη Σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη π.δ. 2.647.737,90 € με το Φ.Π.Α. 24%»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη», π.δ. 2.647.737,90 € με το Φ.Π.Α. 24%.

 • Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317536, fax 2313 317519, e-mail : e.naoum@thessaloniki.gr (ιστοσελίδα (site) του Δήμου : thessaloniki.gr) πληροφορίες παρέχονται από την  Δ/νση  Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών), από την αρμόδια υπάλληλο Ειρήνη Ναούμ.
 • Είδος Αναθέτουσας Αρχής :T.A.
 • Αντικείμενο της σύμβασης : «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη», π.δ. 2.647.737,90 € με το Φ.Π.Α. 24%.
 • Κωδικός CPV : 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων.
 • Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
 • Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
 • Τόπος παράδοσης : Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ειδικότερα στους Ειδικούς όρους αυτής.
 • Περιγραφή της σύμβασης : Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη».

Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά:

ΤΜΗΜΑ Α : Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.748.102,40 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ Β : Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το γεύμα των Χριστουγέννων- Πάσχα π.δ. 22.320,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ Γ : Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση προσφύγων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 135.780,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ Δ : Προμήθεια  μικρογεύματος  (δεκατιανού) για τη σίτιση απόρων μαθητών των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 677.040,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ Ε : Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 64.495,50 € με το Φ.Π.Α. 24%.

 • Υποδιαίρεση σε τμήματα : Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες Τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
 • Κύριοι όροι χρηματοδότησης : Ίδιοι Πόροι, ΕΣΠΑ, REACT. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη διακήρυξη.
 • Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
 • Νόμισμα : Ευρώ
 • Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 • Διάρκεια Σύμβασης : Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προμηθευτή .

Αν με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί (παραδοθεί) το σύνολο των προβλεπομένων από τη σύμβαση ειδών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωμα – και όσο η σύμβαση είναι σε ισχύ- να παρατείνει χρονικά τη σύμβαση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • Παράδοση : Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους τόπους που υποδεικνύονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.
 • Διενέργεια Διαγωνισμού : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία υποβάλλονται και οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
 • Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :

24-4-2018, Ημέρα Τρίτη

 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών :

27-4-2018, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00

 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :

28-5-2018, Ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 1-6-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 έως 11:30, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής :
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4.Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος πρέπει να κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα η άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησης του που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας.

5.Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι παρασκευαστής ή παραγωγός πρέπει να κατατεθεί από τον οικονομικού φορέα η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης τους που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως :

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

Οι οικονομικοί φορείς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους : είτε συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα, είτε βάσει της συμμόρφωσης με το Σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αποστέλλοντας : είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.

 • Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις :
 • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πέντε  ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (42.705,45 ευρώ). Αναλυτικά τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής :
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  2%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
(42.705,45 €)
ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά
(28.195,20 €)
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ- ΠΑΣΧΑ Τριακόσια εξήντα ευρώ
(360,00 €)
ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΆΣΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ

(2.190,00 €)

ΤΜΗΜΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (10.920,00 €)
ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χίλια σαράντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
(1.040,25 €)

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 • Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ