25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32.2.γ., Ν....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32.2.γ., Ν. 4412/2016) για την : «Προμήθεια ηλεκτρονικών ταμπλετών ηλεκτρονικής παρακολούθησης των παρουσιών των ωφελούμενων του προγράμματος ΕΣΠΑ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 7.626,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών ταμπλετών (είκοσι επτά (27) ηλεκτρονικές ταμπλέτες WIFI και τρεις (3) ηλεκτρονικές ταμπλέτες WIFI & 4G).

Η προμήθεια κρίνεται επείγουσα και απαραίτητη καθώς, στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος “Enarmonisys” (το οποίο από τις 18/10/2021 τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία) από την 1/11/2021 απαιτείται ηλεκτρονική παρακολούθηση των παρουσιών των εξυπηρετούμενων ατόμων των Προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας». Η Δ/νση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει άμεσα τους υπαλλήλους που θα έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα με κινητές συσκευές (smartphones, tablets, κ.λ.π.) για τη συλλογή παρουσιών στις δομές. Δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν εν γένει στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω της κυβερνο-επίθεσης που έχει υποστεί ο Φορέας από την 22/07/2021, δεν κατέστη δυνατή η προμήθεια.

Για τους ανωτέρω λόγους, η εν θέματι προμήθεια κρίνεται επιβεβλημένη και χωρίς χρονική καθυστέρηση, καθώς αυτό απορρέει από τις υποχρεώσεις του Φορέα βάσει της υπ’ αριθμ. 9033/16-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (σελ. 28-29) και της από 27/10/2021 ανακοίνωσής της, για τη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών των ωφελούμενων του προγράμματος στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης από την 01/01/2022, π.δ. 7.626,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως κάτωθι :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ σε €)

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ σε €)

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% σε €

Α1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ WI-FI

30213200-7

27

200,00

5.400,00

1.296,00

6.696,00

Α2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ WIFI & 4G

30213200-7

3

250,00

750,00

180,00

930,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.150,00

1.476,00

7.626,00

 

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2021 μελέτη της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) είναι η προμήθεια είκοσι επτά (27) ηλεκτρονικών ταμπλετών WIFI και τριών (3) ηλεκτρονικών ταμπλετών WIFI & 4G, για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30213200-7, «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας».

 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ (7.626,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (6.150,00 €),  ΦΠΑ 24%: χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (1.476,00 €).

 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 27/12/2021.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Οικονομική Προσφορά

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την προσφορά του στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ποσότητας.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται

Εγγυητική καλής εκτέλεσης : δεν απαιτείται

Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της υπ΄αριθμ. 19/2021 Μελέτης (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)).

 Λόγοι αποκλεισμού

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική), μαζί με την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.1091 Β, αρμόδια υπάλληλος Ελ. Λειβαδά, τηλ. 2313-31 7537.

Πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, Πληροφ: Χ. Γρούγιου Τηλ: 2313 31 7722.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ