27.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "Διαμόρφωση Πεζοδρομίων Νέου Κτιρίου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "Διαμόρφωση Πεζοδρομίων Νέου Κτιρίου Π.Κ.Μ. – Τ.Π."

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων Νέου Κτιρίου Π.Κ.Μ. – Τ.Π.», προϋπολογισμού εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (665.500,00 €) με Φ.Π.Α..

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 05

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων Νέου Κτιρίου Π.Κ.Μ. – Τ.Π.», προϋπολογισμού εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (665.500,00 €) με Φ.Π.Α..
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Εργασίες Οδοποιίας320.038,20 €

Εργασίες Πρασίνου 9.220,45
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 60.672,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 389.930,84 €
ΓΕ & ΟΕ (18%) 70.187,55 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 460.118,39 €
Απρόβλεπτα (15 %) 69.017,76 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 529.136,15 €
Πρόβλεψη Απολογιστικών 6.000,00 €
Αναθεώρηση 1.557,40 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 536.693,55 €
Φ.Π.Α. (24% 128.806,45 €
ΣΥΝΟΛΟ 665.500,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, οδός Γ. Χαλκίδη 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες κ. Μπάγας Βασίλειος τηλ.: 231331 8341, μέχρι τις 27/02/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ κάτω των ορίων.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/03/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α’ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :
Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας εργασιών Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δέκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (10.734,00 €) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2016 με την ένδειξη Κ.Α.: 7324.35.01. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε όλο το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ