24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών τροφίμων τα οποία δεν έχουν...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών τροφίμων τα οποία δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, προϋπολογισμού δαπάνης 380.324,10 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών τροφίμων τα οποία δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, για τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης για τον Οργανισμό Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) και για το Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» έτους 2017

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για δε τα νωπά κρέατα, τον κιμά και τα νωπά πουλερικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για την προμήθεια ειδών τροφίμων τα οποία δεν έχουν συμβασιοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 112/2016 Πράξη του ΣΤ΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (νωπό κρέας, κιμάς, νωπά πουλερικά, γαλακτοκομικά) για τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης για τον Οργανισμό Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) και για το Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» έτους 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 380.324,10 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, (CPV 15112130-6, 15111200-1, 15131620-7, 15540000-5) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 23-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μέχρι την 22-2-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 1-3-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 – 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο ευρώ (6.732,00 €) ισχύος δεκατριών μηνών.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Σοφία Γιουβανέλλη τηλ. 2313 317511 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email s.giouvanelli@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, αρμ. κ. Μαρία Τσακαλίδου, τηλ. 2310 509040 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ