23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων στο Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων στο Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 3.325.841,54€

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων στο Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 3.325.841,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% & 24%).

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων στο Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 3.325.841,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% & 24%).
1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317536, fax 2313 317519, e-mail : e.naoum@thessaloniki.gr (ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr)) πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών), από την αρμόδια υπάλληλο Ειρήνη Ναούμ.
2) Είδος Αναθέτουσας Αρχής : O.T.A.
3) Αντικείμενο της σύμβασης : «Προμήθεια τροφίμων στο Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 3.325.841,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% & 24%).
4) Κωδικός CPV : «15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής», 15321000-4 «Χυμοί φρούτων», 15850000-1 «Προϊόντα ζυμαρικών», 03212220-8 «Όσπρια», 03211300-6 «Ρύζι», 15540000-5 «Τυροκομικά προϊόντα», 15511600-9 «Γάλα εβαπορέ», 15884000-8 «Τροφές για μωρά», 15112130-6 «Κοτόπουλα», 15111000-9 «Βόειο κρέας», 15113000-3 «Χοιρινό κρέας», 15300000-1 «Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα», 15411110-6 «Ελαιόλαδο».
5) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
6) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
7) Τόπος παράδοσης : Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ειδικότερα στους Ειδικούς όρους αυτής.
8) Περιγραφή της σύμβασης : Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων στο Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά:
α) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος για τα παρακάτω είδη:
Φασόλια, Φακές, Ζάχαρη, Ρύζι Καρολίνα ,Αλάτι, Αλεύρι, Τυρί Φέτα, Μαρμελάδα, Ζυμαρικά, Δημητριακά (κορν φλεικς), Γάλα Εβαπορέ, Μπισκότα τύπου πτι-μπερ, Χυμός Πορτοκαλιού, Τοματοπολτός, Κρέμα Δημητριακών, Κρέμα Ρυζάλευρο, Βρεφικό γάλα,. Σοκολάτα γάλακτος
β) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιμές στα σουπερ- μάρκετ, ανά είδος για τα παρακάτω είδη : Ελαιόλαδο, Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα), Νωπό κρέας βόειο, Νωπό κρέας χοιρινό.
γ) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιμές σε Καπάνι – Μοδιάνο, ανά είδος για τα παρακάτω είδη : Λάχανα, Κρεμμύδια, Πατάτες, Μελιτζάνες, Κολοκυθάκια.
9) Υποδιαίρεση σε τμήματα : Ναι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 11/2017 διακήρυξη.
10) Κύριοι όροι χρηματοδότησης : Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
11) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
12) Νόμισμα : Ευρώ
13) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
14) Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την επόμενη της ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι 31/12/2017 και σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της χρηματοδοτούμενης Πράξης (οικονομικό αντικείμενο) ορίζεται η 31 Μαρτίου 2018 (που αφορά εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο έως και 31-12-2017).
15) Παράταση Σύμβασης : Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου (ανάλωση διαθέσιμων ποσοτήτων και πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης)
16) Παράδοση : Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών, είναι από την επόμενη της ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2017 και σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31-12-2017, ήτοι έως αυτή την ημερομηνία να έχουν διανεμηθεί τα υπό προμήθεια είδη στους ωφελούμενους του Προγράμματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της χρηματοδοτούμενης Πράξης (οικονομικό αντικείμενο) ορίζεται η 31 Μαρτίου 2018 (που αφορά εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο έως και 31-12-2017). Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από το αίτημα της Υπηρεσίας.
17) Διενέργεια Διαγωνισμού : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία υποβάλλονται και οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
18) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :
08-02-2017
19) Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών :
15-02-2017, Ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00
20) Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :
13-03-2017, Ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
21) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 17-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 έως 11:30, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
22) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια.
Δικαιούχοι συμμετοχής: α. Έλληνες , β. Αλλοδαποί, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, δ. Συνεταιρισμοί, ε. Ενώσεις προμηθευτών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη : www.promitheus.gov.gr).
 Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USB token). Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: http:/www.eett.gr/ opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι διαθέτουν ελλην. Α.Φ.Μ. ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γεν. Γραμ. Πληρ. Συστ. Εφόσον γίνει η ταυτ/ση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμ. της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ε.Ε. οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ. αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας :
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.
23) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις :
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής», κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η «Εγγύηση συμμετοχής», 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δωδεκάμηνη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δωδεκάμηνη.
Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης). Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι :
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
24) Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. H παρούσα προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης, εντύπως από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www. thessaloniki.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε  εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ