25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανάληψη μέρους της απευθείας ανάθεσης για τα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανάληψη μέρους της απευθείας ανάθεσης για τα είδη: α) Μέρος Β΄- Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων, β) Μέρος Γ΄- Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανάληψη μέρους της απευθείας ανάθεσης για τα είδη: α) Μέρος Β΄ – Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων, β) Μέρος Γ΄- Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης προϋπολογισμού δαπάνης 8.147,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην επανάληψη μέρους της απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1141/29-08-2016 – ΑΔΑ ΩΩΦΕΩΡ5-ΙΝ0 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τα είδη: α) Μέρος Β΄ – Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων, β) Μέρος Γ΄ – Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, προϋπολογισμού δαπάνης 8.147,48€ (οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού για την εκτέλεση των προμηθειών με τίτλο:
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,  ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΙΣΘΩΘΟΥΝ
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ
για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. GRC01/2016/0000000064/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4375/2016 άρθρο 19 – ΦΕΚ 51 Α,  Α.Δ.Σ. 766-2016 – ΑΔΑ ΩΙΠ8ΩΡ5-8Ψ4, Α.Δ.Σ. 811-2016 – ΑΔΑ 7ΤΥΚΩΡ5-Π7Γ).
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 327.497,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Κ.Α. 6473.09.01 – Υπηρεσία 15
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 08-09-2016 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53 – 55 Θεσσαλονίκη.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας από τον αρμόδιο υπάλληλο, Ιωάννη Τσαγκαλίδη, τηλ. 2310509006.
Δικαιολογητικά συμμετοχής που συνοδεύουν την οικονομική προσφορά
1. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.
Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίζει:
Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει ισχύ την  ημερομηνία προσφοράς τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει ότι:
Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος της απευθείας ανάθεσης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτούς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος, των τεχνικών προδιαγραφών, των ειδικών όρων προκειμένου να αξιολογηθούν.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρία που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
5. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Γ.  ΡΑΝΕΛΑ
Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Τεχνικές Προδιαγραφές της Γραφικής Ύλης κάντε κλικ ε δ ώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο