19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσειςΑυτοτελές Τμήμα Πολιτικής ΠροστασίαςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) με σκοπό...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) με σκοπό την ενίσχυση του έργου αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, σεισμό ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο και καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετά την έγκριση του 2ου θέματος της 4ης/21-07-2023 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δ.Θ. και προκειμένου το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας να καταρτίσει Μητρώο Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την περίοδο από την ημερομηνία κατάρτισής του έως και τις 31/12/2025,

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν, στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1 Τ.Κ 546 36, τηλ. 2313318200 & 2313318241, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία τους, η έδρα, η ταχυδρομική Δ/νση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα  δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν (είδος, πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).
  4. Νομιμοποιητικά έγγραφα, σε φωτοαντίγραφα, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, όπου αυτά απαιτούνται, άδειες μηχανημάτων έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.τ.λ.).

Ως ημερομηνία λήξεως της κατάθεσης-υποβολής συμμετοχής ορίζεται η 13/09/2023 και ώρα 15:00. Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί την 18/09/2023 (ή την 21/09/2023 κατόπιν τυχούσας αναβολής).

ΟΡΟΙ 

Α) Οι (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός μίας (1) ώρας από την στιγμή ειδοποίησής τους είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα, έως το πέρας των φαινομένων και των συνοδών συνεπειών τους. Η ειδοποίησή τους μπορεί να γίνει από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων ή καταστροφών και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Β) Ο αριθμός των οχημάτων-μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεών τους), διότι o αριθμός των οχημάτων-μηχανημάτων που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση ποικίλει, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια του φαινομένου ή της καταστροφής.

Γ) Τα οχήματα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν  αποζημιώνονται με την τιμή χρέωσης ανά ώρα χωρίς Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και εγκρίθηκε στην 4η/21-07-2023 (2ο θέμα) Τακτική Συνεδρίαση της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δ.Θ.

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D8 Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΥΠΟΥ (BULLDOZER) 90 €/ώρα
2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΜΕΧΡΙ 100 ΗΡ 60 €/ώρα
3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΑΠΟ 100 ΗΡ ΕΩΣ 150 ΗΡ 70 €/ώρα
4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER)  ΑΠΟ 150 ΗΡ ΕΩΣ 200 ΗΡ 80 €/ώρα
5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER) 200 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 90 €/ώρα
6 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 150 ΗΡ 70 €/ώρα
7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΠΟ 150ΗP ΕΩΣ 200ΗP 80 €/ώρα
8 ΤΣΑΠΑ ΕΩΣ 200 ΗΡ 70 €/ώρα
9 ΤΣΑΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΗΡ 80 €/ώρα
10 ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΥΠΟΥJCB) ΜΕ ΤΣΑΠΑ,ΣΦΥΡΑ, ΚΟΥΒΑ (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ) & ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΟΥΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 110 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 60 €/ώρα
11 UNIMOG ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ – ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΛΑΤΙΕΡΑ – ΒΥΤΙΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 80 €/ώρα
12 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9m ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 60 €/ώρα
13 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16m ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 75 €/ώρα
14 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΩΣ 50 tn 90 €/ώρα
15 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 100 tn 120 €/ώρα
16 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 65 €/ώρα
17 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Χ, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 tn ΚΑΙ ΑΝΩ 4 ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Α.Ε.Ε.Κ. 80 €/ώρα
18 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 50 €/ώρα
19 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ 60 €/ώρα
20 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 150 €/ώρα
21 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 35 €/ώρα
22 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ >15 tn 60 €/ώρα
23 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ) 85 €/ώρα

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος – μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του οχήματος  μηχανήματος, του χειριστού ή οδηγού του και του βοηθού χειριστού, όπου αυτό προβλέπεται, για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος μηχανήματος και του χειριστή ή οδηγού του, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται μετά από την άρση της εντολής αυτής.

Ε) Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς που μπορεί να προκληθεί. Κάθε είδους φθορά που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΣΤ) Οι (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την 31/12/2025.

Ζ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση, τα οχήματα – μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν (πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, τους χώρους στάθμευσής τους), προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων – μηχανημάτων καθώς και των χειριστών και οδηγών αυτών. Εάν τα οχήματα και μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή όπου θα αναφέρεται ότι τα εν λόγω οχήματα – μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οποιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα έως την 31/12/2025. Η μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, από τους συμμετέχοντες, αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων).

Η) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι για τα εξής:

α) Τα οχήματα – μηχανήματα και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες.

β) Να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ( Ν.Ι568/85, Π.Δ.Ι7/96, Π.Δ.Ι9/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.Ι396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, ΠΔ. 1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06 ).

γ) Για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, υλικού και προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, και για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρεία – φυσικό πρόσωπο) από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων).

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την ενίσχυση του έργου αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, σεισμό ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο και καταστροφή, θα επιλέγονται κάθε φορά, αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια του (σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων, κ.τ.λ.). Θα συνεκτιμηθούν επίσης τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα-μηχανήματα και προσωπικό, βάσει των δηλώσεών τους, καθώς και η απόσταση των οχημάτων μηχανημάτων από την περιοχή εργασίας.

Η οποιαδήποτε εμπειρία, η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.τ.λ.), θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την αξιολόγηση, εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση.

Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), θα καταρτισθεί από επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων συμμετοχής, στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α’ 1 Τ.Κ 546 36, τηλ.2313318241 & 2313318200.

Οι (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

 

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

  

Χρίστος Ι. Τριαντάρης

Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ