16.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση που αφορά την “Προμήθεια νέων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση που αφορά την “Προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 19.996,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει), για την προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης στον οποίο λειτουργεί δίκτυο 16 βιβλιοθηκών που εμπλουτίζονται ετησίως με νέους τίτλους βιβλίων και περιοδικών. Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη, διότι ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών, με νέους τίτλους βιβλίων, καλύπτει βασικές πνευματικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
H συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 19.996,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δ.Θ. Ο προϋπολογισμός που αφορά την προμήθεια νέων τίτλων βιβλίων Π.Υ. 19.996,22 € (συμπερ. ΦΠΑ 6%) θα βαρύνει το Κ.Α. 7135.01.01/15.024 με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τίτλο και όχι στο σύνολο (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με το από 22-09-2022.ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές (κατάσταση αγοράς νέων βιβλίων) και οι Ειδικοί όροι προμήθειας νέων τίτλων βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθειας νέων τίτλων βιβλίων για το έτος 2022 για τη Δ/νση Βιβλιοθηκών

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Κ.Α.

 

ΛΕΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΠΟΣΟ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

       15.024 7135.01.01/15.024 Προμήθεια βιβλίων και λοιπών εκδόσεων, ηλεκτρ. μέσων και ο/α υλικού 19.996,22€  

Ίδιοι πόροι

 

    Ποσό χωρίς ΦΠΑ  18.864,36€  
    ΦΠΑ 6%    1.131,86€  
    Σύνολο  19.996,22€  

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 06/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. (σε σφραγισμένο φάκελο), στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 108 Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικ. Λιάπη τηλ. 2313317546.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας, Ταχ. Διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 27, Τ.Κ. 546 21, πληροφορίες κ. Ελισάβετ Οικονομίδου, τηλ.: 2313318581, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e.oikonomidou@thessaloniki.gr.

   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Κατάσταση Αγοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ