25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αθλητικού υλικού...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης» για το έτος 2022, π.δ. 2.890,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, που αφορά στην προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης» έτους 2022, π.δ. 2.890,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την τεχνικές προδιαγραφές & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών ενώ ο χρόνος εκτέλεσής της ορίζεται έως τις 30-06-2022.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2.890,44€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (Καθαρό ποσό: 2.331,00 € + 559,44 € Φ.Π.Α.) ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο

χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Σύνολο  

χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Μπάλες μπάσκετ Training

Βάρος0.5 kg, Υλικό Rubber, Μέγεθος No5, Ελαστική (rubber), Α’ ποιότητας, 8 φετών

50 6,20 310,00
Μπάλες βόλεϋ Kids

Βάρος0.22 kg, Μέγεθος No5, Υλικό PVC

Διάμετρος:21cm

50 3,90 195,00
Μπάλες ποδοσφαίρου Soft Foot

Ανθεκτική και εύκαμπτη PVC μπάλα, ειδικού σκοπού με δυνατότητα φουσκώματος σε μέγεθος 4 και 5 λόγω ελαστικότητας του υλικού

50 8,00 400,00
Εκπαιδευτικό Σετ Bowling

περιλαμβάνει:

6 κορίνες ύψους 28cm

2 PVC μπάλες διαμέτρου 13cm

10 5,40 54,00
Εκπαιδευτικό game ρίψης κρίκων

Περιλαμβάνει: μία βάση με 5 σημεία ρίψης, 6 χρωματιστούς κρίκους, Υλικό PVC

10 7,50 75,00
Εκπαιδευτικό Σχοινί Διελκυστίνδας

Υλικό: Πολυπροπυλένιο, μεγάλη αντοχή, μαλακό υλικό για τα χέρια
Πάχος: 20mm, προσφέρει καλή λαβή
Μήκος: 10m
Υλικό:Πολυπροπυλένιο

8 14,00 112,00
Στεφάνι ρυθμικής

Διάμετρος: 60 cm, Χρώμα: Διάφορα χρώματα, Βάρος: 190g

30 2,10 63,00
Κώνοι προπόνησης με τρύπες

Ύψος 30εκ., Υλικό: σκληρό PVC,

Τρύπες: 8+1,  Χρώμα: Διάφορα χρώματα,

80 2,60 208,00
Κωνάκια – Πιατάκια Οριοθέτησης

Διαστάσεις19 × 19 × 5 cmΥλικό

Εύκαμπτο PVC, Σετ: 40 τεμαχίων

5 9,80 49,00
Πάσσαλος Ασκήσεων

Διαστάσεις100 × 2.5 × 2.5 cm Υλικό

Σκληρό PVC

Μέγεθος:100cm

50 1,30 65,00
Δάπεδο προστασίας TRD Puzzle EVA 1.2cm Black

Διαστάσεις:120cm x 120cm x 1,2cm (60 x 60cm x 4 τεμάχια).
Υλικό: EVA
Χρώμα: Μαύρο

8 15,00 120,00
Σχοινάκια χωρίς λαβές

Βάρος: 112-120 g, Υλικό: Πολυπροπυλένιο

Πάχος:10mm, Μήκος: 3m

30 3,00 90,00
Σάκος μεταφοράς μπαλών (BALL CARRY BAG)

Ανθεκτικό nylon με πλέγμα, με κεντρικό φερμουάρ για άνοιγμα και κλείσιμο, χωρητικότητα 12-15 μπάλες.

10 9,00 90,00
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 100x40x40cm

Υψηλής ποιότητας polyester, με πλάγιες τσέπες για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, με ρόδες για μεταφορά, διαστάσεις 100x40x40cm.

 

8 60,00 480,00
Τρόμπα χειρός απλή για μπάλες

πλαστική με λάστιχο προέκτασης & βελόνα

10 2,00 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.331,00
Φ.Π.Α. 24% 559,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.890,44 €

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλεξάνδρα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
    και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2313 318662 κ. Μ. Γεωργιάδου).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πστήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ