23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση:| "Ανάδειξη αναδόχου για «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση:| “Ανάδειξη αναδόχου για «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2021.”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση:| «Ανάδειξη αναδόχου για «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2021»
O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2021». Συγκεκριμένα η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναλαμβάνει πρωτοβουλία υλοποίησης ενός κατασκηνωτικού προγράμματος για ΑμεΑ που ανήκουν πρωτίστως σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες με τόπο κατοικίας αυτών των οικογενειών το Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να φιλοξενηθούν σε πιστοποιημένες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Πιερίας και Ν. Καβάλας. Με την ως άνω πρωτοβουλία προβλέπεται σε αυτή τη μερίδα του πληθυσμού να δοθεί η δυνατότητα ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών για το χρονικό διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι από 27 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ως κάτωθι:

Φιλοξενία Α.με.Α σε κατασκηνώσεις – έτος 2021 *
• Κατασκηνωτική περίοδος : 14 ημέρες
• Κόστος φιλοξενίας ΑμεΑ ανά ημέρα = 55,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ )
Συνολικό κόστος:
38 ΑμεΑ Χ 14 διανυκτερεύσεις Χ 55,00€ ανά ημέρα (με το ΦΠΑ) = 29.260,00€
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ & ΦΠΑ

*Επικαιροποιημένος Ενδεικτικός. Σύμφωνα με την Ε.2080/5-6-2020 και Ε2097 Παράταση της Ε.2080/5-6-2020 της ΑΑΔΕ, τις οποίες σας επισυνάπτουμε το 10% του συνολικού ποσού υπολογίζεται με 24%ΦΠΑ και το 90% του συνολικού ποσού με 13% ΦΠΑ
Για την τιμολόγηση και την απόδοση του Φ.Π.Α.:

Καθαρή αξία Φ.Π.Α. Αξία Φ.Π.Α. Γενικό Σύνολο
Συνολική αξία 29.260,00€
10% της συνολικής αξίας 2.926,00€ 2.359,68€ 24% 566,32€ 2.926,00€
90% της συνολικής αξίας 26.334,00€ 23.304,42€ 13% 3.029,58€ 26.334,00€
3.595,90€ 29.260,00€

Σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους τους τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας: “Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν υποχρεούται να εκτελέσει το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί για “Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2021”, είτε εξολοκλήρου είτε μέρος του, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης, βάση των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. (για το διάστημα Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2021)”.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο) καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 10/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος Αικατερίνη Λιάπη, τηλ. 2313317546.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
• Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών και Ειδικούς Όρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ταχ. Δ/νση Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27, πληρ. Γ. Χατζής, τηλ. 2313318914, e-mail: g.chatzis@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                               ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ε2080 της ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ε 2097 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε2080, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την υπ΄αρ. 145/2021 Α.Δ.Σ., πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση άρθρ. 73, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ