33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση λογιστικής – φοροτεχνικής υποστήριξης της ΜΑΘ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση λογιστικής – φοροτεχνικής υποστήριξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για ένα έτος

Σας γνωρίζουμε ότι η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή ή λογιστικό γραφείο την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για ένα έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται κατά μέγιστο στις 5.5000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 6.82,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ή ανώνυμες εταιρείες. Οι απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

 • Φυσική παρουσία μία (1) ημέρα την εβδομάδα (8) ώρες), κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη προϋπολογισμού του φορέα.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και έλεγχος απολογισμού, συμφωνία με ισολογισμό.
 • Μηνιαίος έλεγχος λογιστικής και απλογραφικού σχετικά με την απόδοση των κρατήσεων.
 • Υποβολή έπειτα από εξουσιοδότηση των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
 • Παρακολούθηση διπλογραφικών βιβλίων και συμφωνία με τα απλογραφικά προϋπολογισμό-απολογισμό.
 • Συμφωνίες λογαριασμών προμηθευτών, ταμείου, κρατήσεων κ.λπ.
 • Τήρηση μητρώου παγίων συμφωνία με λογιστική.
 • Έλεγχος στη διαδικασία μετάβασης σε νέα χρήση (ανατροπές δεσμεύσεων, κ.λπ.) και σύνταξη των απαραίτητων καταστάσεων.
 • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού τέλους χρήσης και συμφωνία αυτού με τον απολογισμό.
 • Σύνταξη και υπογραφή φορολογικής δήλωσης.
 • Έλεγχος και αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ΜΥΦ (καταστάσεις πελατών προμηθευτών- συναλλαγών).
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, πίνακες ωραρίου εργασίας).
 • Συμμετοχή και έλεγχος στον υπολογισμό της μισθοδοσίας και την αποστολή της ΑΠΔ, πληρωμή τους μέσω ΕΑΠ
 • Συμμετοχή και έλεγχος στη σύνταξη των περιοδικών στατιστικών στοιχείων εντύπων (Υπουργείου, ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ.).
 • Συμμετοχή και έλεγχος στην εξαγωγή των κοινοχρήστων δαπανών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα τιμολόγησης, φορολογίας, εφαρμογής νομοθεσίας και διαδικασιών.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα προσόντα του υποψηφίου εξωτερικού συνεργάτη θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ Τάξης.
 • Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τετραετής, σε καθήκοντα λογιστή – φοροτέχνη σε μηχανογραφημένα λογιστήρια αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών και Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία θα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή συμβάσεις έργου. Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν σχετικά αντίγραφα.

Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα, μετά από την έκδοση του αντίστοιχου μηνιαίου τιμολογίου (ετήσιος προϋπολογισμός/12).

Τον εξωτερικό συνεργάτη βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 2313317712, κ. Χ.Καλογήρου).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους (αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο αδείας, αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας ή συμβάσεων έργου και οικονομική προσφορά), εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Παρασκευή 08.6.2018 και ώρα 14:00στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως στην ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11.6.2018 και ώρα 11.00 π.μ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ