23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση του κέντρου ανακύκλωσης, εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3130/2003 και Ν. 3463/2006), το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει το Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή με προετοιμασία για επανάχρηση, εφεξής Κέντρο Επανάχρησης ή Κέντρο.
To Κέντρο Επανάχρησης είναι ο χώρος που διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και αξιολόγηση της ποιότητας εισερχομένων υλικών (μη επικίνδυνα αποβλήτα) με σκοπό την μεταποίηση ή/και επιδιόρθωσή τους. Οι παραγωγικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο χώρο είναι η συλλογή, η ενδιάμεση αποθήκευση, η ταξινόμηση και τέλος η επεξεργασία των υλικών σε ειδικά εργαστήρια, με ενδεχόμενη απόρριψη των μη αξιοποιήσιμων υλικών. Παράλληλα, στο Κέντρο μπορεί να λειτουργεί πωλητήριο των μεταποιημένων προϊόντων και να υπάρχει ταυτόχρονα κατάλληλος χώρος για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ομάδων, σχολείων, φορέων, σπουδαστών κ.λπ.).
Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση ακινήτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες) να υποβάλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Είδος ακινήτου: Εσωτερικός χώρος συνολικής επιφάνειας από 500 τ.μ. ως 1000 τ.μ. με διακριτούς χώρους γραφείων, εκθετηρίου, αίθουσας προβολής και WC καλυπτόμενος από οικοδομική άδεια που θα εξυπηρετεί τη χρήση γραφείων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση του ακινήτου με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης), ενώ επιθυμητός θα ήταν ο βιομηχανικός κλιματισμός και φωτισμός.
Όσον αφορά στον εξωτερικό χώρο, αυτός θα πρέπει είναι συνολικής επιφάνειας από 300 τ.μ. ως 500 τ.μ με ικανές διαστάσεις για κίνηση και ελιγμούς οχημάτων μήκους άνω των 12 μέτρων και γερανοφόρων. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη είσοδο/ έξοδο και αντίστοιχη σήμανση για την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων, επαρκή φωτισμό. Είναι επιθυμητή η περίφραξη με φυλάκιο εισόδου, η τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας φορτηγών και στεγασμένη περιοχή φορτοεκφόρτωσης 30 τ.μ..
Γενικά, ο χώρος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγκατάστασης ΚΑΕΔΙΣΠ του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4447/2016, όπως και τους όρους για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (άδεια λειτουργίας και σχετικές Π.Π.Δ. ή Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).
Περιοχή αναζήτησης: Εντός των ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης, επιθυμητά σε περιοχή με περιεχόμενα χρήσεων γης μη – οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, όπως ορίζονται από τα άρθρα 5,6 και 7 του από 6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 166), με σύνδεση στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο με προσβασιμότητα οχημάτων και με εύκολη πρόσβαση από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Γενικές Προδιαγραφές: Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, ΠΕΑ Γ΄ κατηγορίας, Πρόσβαση ΑμεΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος
20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή του υποδείγματος
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr)
Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει εναλλακτικά:
• Ηλεκτρονικά (κατόπιν σάρωσής του) στις διευθύνσεις e.liakou@thessaloniki.gr και k.markou@thessaloniki.gr
• Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Δήμος Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη. Γραφείο 202-203»
Πληροφορίες
Λιάκου Ευγενία τηλ. 2313317101 Γραφείο 202-203
Μάρκου Κωνσταντίνα τηλ. 2313371446 Γραφείο 202-203

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

• Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
• Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
• Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για το σκοπό της Πρόσκλησης και δε θα δημοσιοποιηθούν
• Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους
• Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ