Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.779,31€ με Φ.Π.Α…

12 Απρίλιος 2019 - 12:36

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 15.779,31€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 18/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Βελνίδου, τηλ. 2313317757.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτηση της/των σύμβασης/εων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                             H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ                      ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 17 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς νηπίων(δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 198.400,00 € με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X