Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Χρόνου Ομιλίας Καρτοκινητής Τηλεφωνίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

6 Φεβρουαρίου 2019 - 13:44

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Χρόνου Ομιλίας Καρτοκινητής Τηλεφωνίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Χρόνου Ομιλίας Καρτοκινητής Τηλεφωνίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α, Α.Δ.Σ. 1818/10-12-2018 – ΑΔΑ 6ΚΓΛΩΡ5-200)
Προϋπολογισμού Δαπάνης 5.040.00€ (Πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες στις 14/02/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία του 6ου ορόφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53-55 Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ. 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
• Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου
Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310509006.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                                                                         Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

               City of Thessaloniki Logo

Για να κατεβάσετε Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 17 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς νηπίων(δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 198.400,00 € με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X