13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια μικρών σκέπαστρων-τεντών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια μικρών σκέπαστρων-τεντών & αντικατάσταση φθαρμένων πανιών σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια  μικρών σκέπαστρων-τεντών & αντικατάσταση φθαρμένων πανιών  σε Βρεφονηπιακούς  και Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Θ.  προϋπολογισμού δαπάνης 14.883,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. με  χρηματοδότηση από  ΕΣΠΑ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, μικρών σκέπαστρων-τεντών & αντικατάσταση φθαρμένων πανιών  σε Βρεφονηπιακούς  και Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Θ.   προϋπολογισμού δαπάνης 14.883,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. με  χρηματοδότηση από  ΕΣΠΑ.  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Παρακαλούμε όπως καταθέσετε σχετική  προσφορά  στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  την  1/12/2017 ημέρα  Παρασκευή έναρξης  παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και λήξης   10:30 π.μ.

 O τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις (άρθρ.73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

(Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε,IKE και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς ( άρθρ. 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
  • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρία που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. (άρθρ. 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
  • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει ισχύ την κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (άρθρ. 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
  • Υ.Δ του Ν1589/86). Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τη συνοπτική περιγραφή του έργου και της τεχνικής έκθεσης, τους ειδικούς όρους, και ότι ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης , και ανάρτησης στο ΚΜΔΣ.
  • Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
  • Υ.Δ του Ν1589/86). Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. .

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές – Ειδικοί όροι  οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την  αρμόδια Δ/νση Αστ.Σχεδ.& Αρχιτ.Μελετών κ.Φ.Ξουρίδα τηλ. 2313/318.471, κ.Σμ.Θεοδωρίδου τηλ. 2313/318474.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ                                       ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ