34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Κομμωτή/τριας για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Κομμωτή/τριας για το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Κομμωτηρίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την παροχή υπηρεσιών Κομμωτή/τριας για το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Κομμωτηρίου  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της Πράξης: <<Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κωδικό ΟΠΣ 6001891 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» ΕΣΠΑ>>.

Ο Προϋπολογισμός που αφορά την παροχή υπηρεσιών Κομμωτή/τριας για το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Κομμωτηρίου  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Υ.8.124,48  € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/6473.15.01 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ως προς το Κόστος/ώρα σε ευρώ και η σύμβαση θα υπολογιστεί αντιστοίχως για ένα (1) χρόνο από την έναρξη της σύμβασης σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.108613/13-05-2024 του εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο λειτουργεί σε κατάλληλο κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Ειρήνης 2-4 σε χώρο εμβαδού 31,13 τ.μ.

Η λειτουργία του «Κοινωνικού Κομμωτηρίου» είναι 3 μέρες τη βδομάδα (εκτός επίσημων αργιών) επί τετράωρού βάσης σε ώρες που θα ορίζονται με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο εξυπηρετεί οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν υποβολής αιτήσεως και ραντεβού τα οποία ορίζονται από την Διεύθυνση (ενδεικτικά εξυπηρετούνται 144 ωφελούμενοι κάθε μήνα).

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Κομμωτηρίου είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους ,συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Μελέτη με αρ. 4/2024  (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί Όροι) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Κομμωτή/τριας για το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 8.124,48 € συμπ.Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον Κ.Α:60/6473.15.01 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

Για την παροχή υπηρεσιών Κομμωτή /τριάς  για το Κοινωνικό

Κομμωτήριο  του Δήμου Θεσσαλονίκης

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ / ΩΡΑ σε € χωρίς  Φ.Π.Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΟ ΚΟΣΤΟΣ  σε €  χωρίς Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ 52  ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

1  Κομμωτών 12 10,50 € 126,00€ 6.552,00 €
        Φ.Π.Α. 24% 1.572,48 €
        Γενικό Σύνολο 8.124,48 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 27 Ιουνίου  2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλος κ. Γ. Χατζής. Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318643,2313318920.e-mail:g.chatzis@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ