36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Εκτυπώσεων-Εκδόσεων και Βιβλιοδετήσεων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Εκτυπώσεων-Εκδόσεων και Βιβλιοδετήσεων οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τα υλικά και τα εκτυπωτικά μηχανήματα που διαθέτει η Υπηρεσία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),την εκτέλεση προμήθειας ειδικών <<Εκτυπώσεων – Εκδόσεων -Βιβλιοδετήσεων της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Π.Δ.748,96 € (συμπ.Φ.Π.Α.24%) και θα βαρύνει το Κ.Α.:40/6615.01.01 <<ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ>>.σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 114797/20-05-2024.Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών Είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών υλοποίησης του μελετητικού έργου της παρουσίας του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Απολογισμού του Δ.Θ. καθώς και τις ανάγκες δημοσιότητας των δράσεων ή προγραμμάτων που αφορούν τα αντικείμενα της Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2024 ως κάτωθι των παρακάτω πίνακα:

Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Φωτοαντίγραφα έγχρωμα σε χαρτόνι Α4 (160γρ). Η υπηρεσία δεν διαθέτει έγχρωμο εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτόνι. Χαρτόνι Α4 30 0,40 12,00 €
2 Φωτοαντίγραφα έγχρωμα σε χαρτόνι Α3 (160γρ). Η Υπηρεσία δεν διαθέτει έγχρωμο εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτόνι. Χαρτόνι Α3 80 0,60 48,00 €
3 Πλαστικοποίηση ειδικών έγχρωμων αντιγράφων σε μέγεθος Α3. Η Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχάνημα πλαστικοποίησης. Τεμάχιο  

29

 

2,00

58,00 €
4 Έγχρωμη εκτύπωση σε άλλα υλικά (Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο χαρτί, εκτύπωση αφίσας, εκτύπωση και δίπλωμα τρίπτυχου δύο όψεων). Η Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχανήματα με δυνατότητα εκτύπωσης σε άλλα υλικά.  

 

 

 

18

 

 

27,00

 

 

486,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

604,00 €
Φ.Π.Α. 24% 144,96 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 748,96 €

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρακάτω μελέτη δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τα υλικά και τα εκτυπωτικά μηχανήματα που διαθέτουν οι Υπηρεσία μας, για το λόγο αυτό προχώρησαν στην σύνταξη της  μελέτης  και τις Τεχνικές προδιαγραφές

Η πραγματοποίηση της δαπάνης συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η παράδοση των εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και η παραλαβή τους μπορεί να γίνει τμηματικά ή και με μία φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτη –Τεχνική Περιγραφή  για τις Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις της Δ/νσης  Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2024είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών υλοποίησης του μελετητικού έργου της παρουσίας του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Απολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 18 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β)  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις  Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από τη Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ .Δ/νση :Μανουσογιαννάκη 6 Τ. Κ.54621 πληρ. κ. Κων Σκουμπάκη Τηλ:2313318151 e-mail: k.skoumpakis@thessaloniki.gr.

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ