27.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την προετοιμασία των εκλογών στις 9 Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΠΔ18/2024) π.δ. 6.125,60 € με τον Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την προετοιμασία των εκλογών στις 9 Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΠΔ 18/2024) προϋπολογισμού δαπάνης 6.125,60 € με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η Μελέτη με αρ. 01/2024 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Προμηθειών, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την προετοιμασία των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου 2024, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 9άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών ανέρχεται στο ποσό των 6.125,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 4.940,00 € + Φ.Π.Α. 24%  1.185,60€ Σύνολο= 6.125,60 €και θα βαρύνει τον Κ.Α: 6495.04.01 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 101520/30-04-2024 διαβιβαστικό, του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

 

 Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  –  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΓΓΡΓΡΔ018 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ 30199000-0 ΤΕΜ 600 0,80 480,00
2 ΓΓΡΜΟΛ028 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ  ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ARTLINE 70 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ 30199000-0 ΤΕΜ 600 0,40 240,00
3 ΓΓΡΓΡΔ357 ΣΤΥΛΟ BIC  BALLPOINT 1.0 MM ΜΕ ΜΠΛΕ MΕΛΑΝΙ CRISTAL ORIGINAL 30199000-0 ΤΕΜ 800 0,30 240,00
4 ΓΧΑΦΑΚ109 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 30199000-0 ΤΕΜ 20 0,50 10,00
5 ΓΧΑΧΑΔ117 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30 Χ 13 mm (30 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ) 30199000-0 ΤΕΜ 5 2,00 10,00
6 ΓΧΑΧΑΔ113 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ ΡΟΛΟ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 m Χ 100 m ) 30197643-5 ΡΟΛΟ 1 30,00 30,00
7 ΓΧΑΧΑΓ012 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 80gr ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 30197643-5 ΠΑΚΕΤΟ 500 3,70 1.850,00
8 ΓΧΑΧΑΓ014 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 80gr ΠΑΚΕΤΟ 500 ΦΥΛΛΩΝ 30197643-5 ΠΑΚΕΤΟ 50 10,00 500,00
9 ΓΓΡΓΡΔ198 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8/32 ΡΑΧΗ 8 cm – ΥΨΟΣ 32 cm 30199000-0 ΤΕΜ 200 1,80 360,00
10 ΓΓΡΓΡΔ001 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΑΝΑΛΙΑ 30199000-0 ΤΕΜ 100 1,00 100,00
11 ΓΓΡΓΡΔ191 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ Νο 64 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ PARVA 30199000-0 TEM 100 8,00 800,00
12 ΓΓΡΓΡΔ365 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ + ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ  (20ml + 20ml) 30199000-0 TEM 100 1,00 100,00
13 ΓΓΡΜΟΛ005 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 30199000-0 TEM 100 0,40 40,00
14 ΓΓΡΜΟΛ009 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ STAEDTLER HB NORIS 120 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ 30199000-0 TEM 100 0,30 30,00
15 ΓΧΑΦΑΚ013 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  (ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ) ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 25Χ35 30199000-0 TEM 100 0,70 70,00
16 ΓΓΡΓΡΔ369 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 15 έως 17 cm 30199000-0 TEM 100 0,80 80,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.940,00
ΦΠΑ 24% 1.185,60
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.125,60

Όλα τα είδη πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 .

Τα είδη με Α/Α 7 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 80gr (500 πακέτα) και Α/Α 8 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 80 gr (50 πακέτα) του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα παραδοθούν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα σε περίπτερο εντός των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει για την προμήθει γραφικής ύλης για την προετοιμασία των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου  ορίζεται έως 24 Μαΐου 2024. Από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 13 Μαίου 2024 ημέρα Δυετέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ. Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών αρμόδιο υπάλληλο κ. Κων/νο Σωτηριάδη Ταχ.Δ/νση: Βασ. Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313317840  e-mail:a.sotiriadis@thessaloniki.gr.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ