15.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου», π.δ. 32.999,76 € με Φ.Π.Α. 6%,13% και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου, π.δ. 32.999,76 €  με Φ.Π.Α. 6%,13% και 24% , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2024 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1 Καλαμπόκι σε σπυρί συσκευασμένο σε σακί των 40 kg 0,67 8.000 κιλά 5.360,00
2 Τριφύλλι σε pellets συσκευασμένο σε σακί των 40 kg 0,67 1.200 κιλά    804,00
3 Φύραμα (μείγμα γιαρμά) συσκευασμένο σε σακί των 40 kg 0,67 7.200 κιλά 4.824,00
4 Φύραμα ανάπτυξης νεοσσών συσκευασμένο σε σακί των 40 kg 0,67 200 κιλά κιλά    134,00
5 Κουνελίνη σε pellets συσκευασμένο σε σακί των 40 kg 0,67 600 κιλά     402,00
6 Τριφύλλι σε μπάλες  των 40 kg / μπάλα ( + – 2 Kg ) 0,70 16.000 κιλά 11.200,00
7 Πλήρες μείγμα τροφής νεροχελώνων – γαριδάκι – σε συσκευασία του 1lt 20,00 30 τεμάχια 600,00
8 Σιτάρι σε καρπό συσκευασμένο σε σακί των 40 kg 0,67 7.800 κιλά 5.226,00
9 Πλήρες μείγμα ξηρής τροφής για σκίουρους  σε συσκευασία των 800 gr 12,00 24 τεμάχια 288,00
10 Κροκέτα  διατροφής για την   συντήρηση σκύλου με 22% πρωτεϊνη, &  8% λιπαρά 1,85 320 κιλά 592,00
11 Yγρή τροφή -Κονσέρβα  των 400 gr για ενήλικες σκύλους  με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτείνη 6,5% και λιπαρά 3,5%. 1,20 613 τεμάχια 735,60
12 Κροκέτα διατροφής για την   συντήρηση γάτας με   πρωτείνη 30 % &  λιπαρά 10 %. 2,30 140 κιλά 322,00
Σύνολο ειδών με α/α: από1 έως & 7 23.324,00 €
Φ.Π.Α. 6% ειδών με α/α : από 1 έως & 7 1.399,44 €
Σύνολο ειδών με α/α : από 8 έως & 9 5.514,00 €
Φ.Π.Α. 13% ειδών με α/α : από 8 έως & 9 716,82 €
Σύνολο ειδών με α/α : από 10 έως & 12 1.649,60 €
Φ.Π.Α. 24% ειδών με α/α από 10 έως & 12 395,90 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.999,76  €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 1/2024 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 12 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, αρμόδια υπάλληλος: κ. Αν. Παπαγεωργίου, τηλ.: 2310 219980, e-mail: a.papageorgiou@thessaloniki.gr .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ