29.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ανοικτό κέντρο ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της πράξης «Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, είναι δομές άμεσης φιλοξενίας και υποστήριξης ατόμων με επείγουσες στεγαστικές ανάγκες.  

  Θέτοντας ως προτεραιότητα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους ανθρώπους και μένοντας πιστοί στις αξίες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρωτοστατώντας στην δημιουργία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των δομών προς ανακούφιση των ατόμων που δοκιμάζονται, οι εγκαταστάσεις των δομών διαθέτουν διακριτικούς κοιτώνες διανυκτέρευσης για άντρες και γυναίκες καθώς και ατομικά έπιπλα  με κλειδαριά, για τα προσωπικά αντικείμενα τους. Πολλές κλειδαριές έχουν καταστραφεί από την συχνή κι έντονη χρήση τόσων ετών ενώ υπάρχουν και απώλειες κλειδιών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να επιδιορθώνει τις εκάστοτε βλάβες στις κλειδαριές, στους κυλίνδρους ή στους συνδυασμούς, καθώς επίσης να περιέχει υπηρεσίες διάρρηξης ή ανοίγματος πόρτας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπ’ αριθμ. 3745//21-08-2023 (ΨΓΠΝ7ΛΛ-ΙΤΑ) απόφαση ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 6001891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 ΕΣΠΑ» όπως ισχύει.

  Η Πράξη εντάχθηκε προς χρηματοδότηση με την υπ’ αριθμ. 3745/21-08-2023 (ΨΓΠΝ7ΛΛ-ΙΤΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.985.886,03 €. Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 28 μήνες με ημερομηνία έναρξης της Πράξης την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

  Σκοπός της  Πράξης είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων του Δήμου  Θεσσαλονίκης και του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ23/οικ.19061/1457/22-04-2016 (ΦΕΚ 1336/Β) Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι άστεγοι όπως ορίζονται στην παρακάτω ΚΥΑ.

  Η δομή «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων.

  Η δομή «Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο.

  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, υποβάλλοντας μία και μοναδική προσφορά, για το σύνολο των ειδών

  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται ο Φ .Π. Α., οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδειγμα στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την  υπηρεσία .

 Ο Προϋπολογισμός που αφορά  την δαπάνη για την υλοποίησή του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης   «Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Π.Δ. 4.991,00 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/6473.15.01 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26232/07-02-2024 διαβιβαστικό έγγραφο και την υπ΄αριθμ.36959/19-02-2024 ορθή επανάληψη του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για της ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές οι Ειδικοί Όροι, και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης.

  Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α :από 1 έως και 4 αφορά προμήθεια και πιο συγκεκριμένα αφορά αντιγραφή κλειδιών τύπου: Απλά οικιών, θωρακισμένα υπερασφαλείας, θωρακισμένα ασφαλείας και αποτυπώσεως.

  Για την αντιγραφή των κλειδιών να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα μηχανήματα μηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους.

  Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του αντιγράφου κλειδιού. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του αντιγράφου κλειδιού βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α :από 5 έως και 8 Αφορά εργασία και πιο συγκεκριμένα αφορά άνοιγμα απλής ή θωρακισμένης πόρτας και διάρρηξη απλής ή θωρακισμένης πόρτας.

  Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α :από 9 έως και 13 Αφορά προμήθεια ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων και γενικά των υλικών που απαιτούνται καθώς και την εργασία αντικατάστασης τους ή αλλαγής ή τοποθέτησης τους. Πιο συγκεκριμένα αφορά την αλλαγή απλού ή κυλίνδρου ασφαλείας, αλλαγή συνδυασμού και αντικατάσταση κλειδαριάς απλής ή θωρακισμένης πόρτας.

  Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του εξαρτήματος ή ανταλλακτικού  ή υλικού αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του ανταλλακτικού και της εργασίας που απαιτείται βαρύνει τον ανάδοχο.

  Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α : 14 Αφορά προμήθεια τηλεχειριστηρίου γκαραζόπορτας με κυλιόμενο κωδικό.

  Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο.

  Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α 15 Αφορά προμήθεια κλειδαριών επίπλων ασφαλείας για συρτάρια και πορτάκια επίπλων. Περιλαμβάνει αντικρυστό λαμάκι, επιστόμιο κυλίνδρου και 2 κλειδιά.

  Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση της κλειδαριάς αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση της. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο.

  Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Ενός Ευρώ (4.991,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό4.025,00 € + Φ.Π.Α. 24% 966,00 € Γενικό Σύνολο = 4.991,00 €) ως κάτωθι:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Κ.Α: 60/6473.15.01

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης: «Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». ΕΣΠΑ .

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή ,τηλ. 2313317538.e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλος κ. Θεοτόκη Στογιάννη Ταχ.Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318941 .e-mail: t.stogiannis@thessaloniki.gr.

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ  

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ