33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Περιφράξεις Δημοτικών Οικοπέδων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 9.920,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Περιφράξεις Δημοτικών Οικοπέδων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων (ΔΚΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 9.920,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2023 μελέτης της ΔΚΣ, οι περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων αφορούν σε οικόπεδα που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου μετά την ολοκλήρωση των χρονοβόρων διαδικασιών απαλλοτρίωσης.

Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει περιφράξεις σε οικόπεδα που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μετά την ενημέρωσή της περί ολοκλήρωσης των διαδικασιών από την Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων.

Μετά την εφαρμογή στο έδαφος των τίτλων ιδιοκτησίας από το Τμήμα Τοπογραφίας, η περίφραξη οριοθετεί τα δημοτικά οικόπεδα και εξασφαλίζει την περιουσία του Δήμου, αποτρέποντας την καταπάτησή τους  και συμβάλλει στην προστασία τους από εναπόθεση άχρηστων υλικών, χρήση για στάθμευση ή άλλη ενέργεια εκμετάλλευσής τους από τρίτους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ Ποσότης

 

Τιμή Μον. σε ευρώ Δαπάνη
σε ευρώ
1 Κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης m 500 16,00 8.000,00
Σύνολο καθαρής αξίας 8.000,00
ΦΠΑ (24%) 1.920,00
Γενικό σύνολο δαπάνης 9.920,00

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 13/2023 μελέτη της ΔΚΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μαρία Βελνίδου τηλ. 2313317757.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λπ. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, αρμόδια υπάλληλος: κ. Κ. Δουλιανάκη, Tηλ.: 2313318423.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ