23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στη Μίσθωση οχημάτων για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στη Μίσθωση οχημάτων για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023, π.δ. 10.416,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά στη μίσθωση οχημάτων για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, π.δ. 10.416,00 € με Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 219069/13-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο των τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι και οι τιμές για κάθε τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα είναι εντός του  προϋπολογισμού, ως εξής:

Τεχνικές Προδιαγραφές οχημάτων (Φορτηγών)

 1. Επειδή το εκλογικό υλικό είναι ευαίσθητο φορτίο, πρέπει να είναι προστατευμένο και δεν πρέπει να λερωθεί ή βραχεί σε περίπτωση βροχόπτωσης κατά την μεταφορά του, το φορτηγό πρέπει να είναι κλειστό.
 2. Ο ωφέλιμος χώρος φόρτωσης να επαρκεί ώστε τα παραβάν που έχουν ύψος 1,80μ. και πλάτος 1,00μ. να μπορούν να μεταφερθούν όρθια ή πλαγιαστά αλλά όχι τελείως ξαπλωμένα καθώς στην τελευταία περίπτωση υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να λερωθούν τα πανιά τους ή να καταστραφεί η συσκευασία τους και να διασκορπιστούν τα κομμάτια τους.
 3. Πρέπει να διαθέτουν υδραυλική πόρτα για την διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης.
 4. Πρέπει να διαθέτουν ένα καρότσι φορτοεκφόρτωσης.
 5. Πρέπει να έχουν καθαρό εσωτερικό ύψος τουλάχιστον 2,10μ., φάρδος 2,20μ. και μήκος 4,00μ.
 6. Τις ημέρες Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 και Σάββατο 14  Οκτωβρίου 2023 από τα 12 οχήματα, μήκος 4,00μ πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα έξι. Από τα υπόλοιπα έξι τουλάχιστον 3 πρέπει να έχουν μήκος μέχρι 5,00μ και τα υπόλοιπα 3 πρέπει να έχουν μήκος μέχρι 6,00μ.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ για την  Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6  

280,00 €

 

1.680,00 €

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 12  

280,00 €

 

3.360,00 €

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ για το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023.

ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 12 280,00 € 3.360,00 €
      ΣΥΝΟΛΟ 8.400,00
      ΦΠΑ 24% 2.016,00
      ΤΕΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

10.416,00 €

 

Το χρονικό διάστημα της μίσθωσης θα είναι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 το Σάββατο 7  Οκτωβρίου 2023 και το Σάββατο 14  Οκτωβρίου 2023 και αφορά συνολικά τριάντα (30) δρομολόγια. Ως δρομολόγιο θεωρείται η χρήση του φορτηγού με οδηγό για έξι (6) ώρες. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου το κάθε φορτηγό θα καλύπτει έναν ή περισσότερους τομείς, όπου παραστεί ανάγκη. Ώρα έναρξης των φορτοεκφορτώσεων θα είναι η 6:30 – 07:00 π.μ. και τα δρομολόγια  θα κατανεμηθούν ως εξής:

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 6 δρομολόγια
Σάββατο 7  Οκτωβρίου 2023 12  δρομολόγια
Σάββατο 14  Οκτωβρίου 2023

(Μόνο σε περίπτωση επαναληπτικής

Ψηφοφορίας)

12  δρομολόγια
ΣΥΝΟΛΟ 30 δρομολόγια

Τα υλικά που θα μεταφερθούν θα παραλαμβάνονται από Περίπτερο της ΔΕΘ, και θα παραδίδονται στα κατά τόπους εκλογικά καταστήματα / σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών από την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, δεν θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, οπότε δεν θα χρειαστεί η μίσθωση 12 οχημάτων το  Σάββατο 14  Οκτωβρίου 2023.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
 • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και υπεύθυνη δήλωση προς απόδειξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν πρέπει:

 • Να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία).
 • Να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες ή να έχουν εκδοθεί από το gov.gr.
 • Να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Αποθηκών, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Κ. Σωτηριάδης, τηλ.: 2313 317840, e-mail:  a.sotiriadis@thessaloniki.gr .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ