32.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την κάλυψη των εκλογικών αναγκών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023», π.δ. 2.507,28 € με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την κάλυψη των εκλογικών αναγκών, π.δ. 2.507,28 €  με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2023 Μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑ–ΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ σε € ΣΥΝΟΛΟ
1 HP LASERJET 1606 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CE278A) 2.100pg 38 9,00 342,00
2 LEXMARK MS415dn ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (512F2H00/512H) 5.000pg 19 18,00 342,00
3 RICOH SP311 LE ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ (407249) 2.000pg ΓΝΗΣΙΟ 2 96,00 192,00
4 HP LASERJET 1320 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q5949A) 2.500pg 2 25,00 50,00
5 HP LASERJET 107w ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP W1106A) 1.000pg 8 20,00 160,00
6 TALLY DASCOM 2600 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (ID No 99003L) ΓΝΗΣΙΑ 24 39,00 936,00
      ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ €
2.022,00
      ΦΠΑ 24% 485,28
      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ € 2.507,28

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων , όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και όλα τα δικαιολογητικά σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Πιθανόν υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν πρέπει:

  • Να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία).
  • Να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες ή να έχουν εκδοθεί από το gov.gr.
  • Να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Δ.Βρεττός, τηλ.: 2313 317827, e-mail:  vrettosd@thessaloniki.gr  .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ