18.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023, π.δ. 2.498,44€ με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά σε προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023, π.δ. 2.498,44 €  με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 209275/04-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή

Προϋπολογισμού

Σύνολο Τιμής
1 Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 10 Α-250V μονός με πλήκτρο ενδ. Τύπου Legrand -Plexo Τεμάχιο 20 11,77 € 235,40 €
2 Διακόπτης Διπλός Αλέ Ρετούρ Χωνευτός Στεγανός 10 Α-250V Λευκός IP55 ενδ. Τύπου Legrand -Plexo Τεμάχιο 20 18,88 € 377,60 €
3 Καλώδιο εύκαμπτο λευκό διατ. 3×1,5 mm2 Μέτρο 100 0,72 € 72,00 €
4 Καλώδιο εύκαμπτο λευκό διατ. 3×2,5 mm2 Μέτρο 100 1,13 € 113,00 €
5 Καλώδιο εύκαμπτο λευκό διατ. 5×1,5 mm2 Μέτρο 100 1,17 € 117,00 €
6 Καλώδιο εύκαμπτο λευκό διατ. 5×2,5 mm2 Μέτρο 100 1,87 € 187,00 €
7 Καλώδιο εύκαμπτο λευκό διατ. 2×1,0 mm2 Μέτρο 100 0,39 € 39,00 €
8 Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 3X1,5mm² Μαύρο Μέτρο 100 0,83 € 83,00 €
9 Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 3X2,5mm² Μαύρο Μέτρο 100 1,18 € 118,00 €
10 Λάμπα Led Tube T8 8W 900lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM Τεμάχιο 80 3,05 € 244,00 €
11 Λάμπα Led Tube T8 16W 1800lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM Τεμάχιο 80 4,00 € 320,00 €
12 Λάμπα Led Tube T8 20W 2300lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM Τεμάχιο 19 5,73 € 108,87 €
Σύνολο 2.014,87 €
ΦΠΑ 24% 483,57 €
Γενικό Σύνολο 2.498,44 €

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης έως τις 27/09/2023 και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων, Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, αρμόδια υπάλληλος: κα. Ε. Μπότσκαρη, τηλ.: 2313 318454, e-mail: e.botskari@thessaloniki.gr.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση γισα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ