26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου έργου FOOD TRAILS, π.δ. 10.385,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 597/23-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΠΝΩΡ5-ΤΝΩ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά σε Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου έργου FOOD TRAILS, π.δ. 10.385,00€ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτη της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής . Πιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εταίρος του έργου «FOOD TRAILS – Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης με CE-FNR-07-2020 του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020).

Η κεντρική ιδέα του εγκεκριμένου έργου είναι βασισμένη στην ευρωπαϊκή διατροφική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρατηγική «FOOD 2030». Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης των τεσσάρων βασικών στόχων της διατροφικής ατζέντας της Ε.Ε. “FOOD 2030” (Διατροφή, Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία και Καινοτομία), ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν σε καθολικές διατροφικές πολιτικές για τα αστικά οικοσυστήματα.

Ο Δήμος, μέσω της συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, ευελπιστεί να ανοίξει τον διάλογο με φορείς, οργανισμούς, πολίτες και επιχειρήσεις, σχετικά με το διατροφικό σύστημα και την ανάπτυξη διατροφικών πολιτικών με αντίκρισμα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι η ανάλυση του διατροφικού συστήματος με ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση του κάθε σταδίου και του κάθε τομέα αλλά και τις επιπτώσεις (θετικές ή/και αρνητικές) στο περιβάλλον, στην οικονομία αλλά και στην κοινωνική συνοχή.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά τη διάρκεια του έργου προβλέπονται μια σειρά από συναντήσεις, τόσο σε φυσική, όσο και σε διαδικτυακή μορφή (τηλεδιάσκεψη). Ειδικά μετά τις συνθήκες που επιβλήθηκαν με την πανδημία COVID‑19, πολλές από τις φυσικές συναντήσεις μετατράπηκαν σε διαδικτυακές δίνοντας το νέο στίγμα επικοινωνίας «εξ αποστάσεως». Η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και να ενισχυθεί, όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και για πολλά από τα υπόλοιπα έργα που υλοποιούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την επιτυχή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου στο έργο. Ο εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτη και θα αποτελέσει παρακαταθήκη για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων ή άλλων σχετικών δράσεων που θα συμμετάσχει ο Δήμος στο μέλλον. Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ

 

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

σε €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

σε €

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

σε €

1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 30213100-6 3 1.450,00 4.350,00 5.394,00
2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (PROJECTOR) 38652120-7 1 800,00 800,00 992,00
3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (LCD-TV) 32300000-6 1 1.400,00 1.400,00 1.736,00
4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (HEADPHONES) 32342100-3 8 75,00 600,00 744,00
5 ΚΑΜΕΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB CAM) 30232000-4 5 85,00 425,00 527,00
6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (HDD) 30233000-1 1 290,00 290,00 359,60
7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (SSD) 30233000-1 1 390,00 390,00 483,60
8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (HDD) 30233000-1 1 120,00 120,00 148,80
ΣΥΝΟΛΟ 8.375,00 10.385,00

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Σύμβασης.

Η προμήθεια είναι διαιρετέα ανά είδος (α/α), όχι όμως ανά ποσότητα. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους (α/α) ξεχωριστά. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. Όλες οι υπό προμήθεια συσκευές θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στον τόπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 03/2023 μελέτη.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μαρία Βελνίδου τηλ. 2313  317757.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν εκτός από τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα, και όποια άλλα επιπλέον στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει:

  1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Αρ. Μελέτης 03/2023) στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών.
  2. Φύλλο Συμμόρφωσης. Οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν υποχρεωτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο/α «Φύλλο/α Συμμόρφωσης» (συνημμένα). Στην τεχνική προσφορά είναι απαραίτητη η αναφορά του ακριβούς αριθμού κωδικοποίησης του κατασκευαστή (αριθμού είδους-part number) για κάθε είδος που προσφέρεται. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά τους πίνακες συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών (ή πίνακες τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών), που θα εμπεριέχουν: (α) τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρονται (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα που απαιτούνται), (β) την κατάλληλη τεκμηρίωσή τους με παραπομπές στις σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων του κατασκευαστή, ή όποιο άλλο έντυπο τεκμηρίωσης απαιτείται και περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής προσφοράς (υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτη – Ειδικοί Όροι).
  3. Τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (ISO / IEC / ENERGY STAR κλπ).
  4. Σε περίπτωση που από την τεκμηρίωση ενός προϊόντος (τεχνική προσφορά, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, διαδικτυακός τόπος κατασκευαστή, κλπ), προκύπτει ότι η διάρκεια της παρεχόμενης εργοστασιακής εγγύησης δεν καλύπτει την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει ένα από τα ακόλουθα: (α) την έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του, για την διάρκεια της παρεχομένης εγγύησης (την οποία και θα συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά), (β) την προμήθεια πρόσθετου προϊόντος «επέκτασης εγγύησης», ώστε να ικανοποιείται η τεχνική προδιαγραφή σχετικά με τη διάρκεια της εγγύησης (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά το part number του προϊόντος επέκτασης εγγύησης) (υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτη – Ειδικοί Όροι).
  5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Ειδικούς Όρους της υπ΄ αριθμ. 03/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τ.Π.Ε.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Δημ. Βρεττός, τηλ.: 2313 317827.

            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

             ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ                                                        ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 
 

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το φύλλο συμμόρφωσης, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ