32.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023», π.δ. 6.485,20 € με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια γραφικής ύλης για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023, π.δ. 6.485,20 €  με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 204150/29-08-2023 έγγραφο του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

α/α Περιγραφή Συσκευασία

Επιπλέον

Τεχνικά Στοιχεία

Μονάδα

Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Σύνολο
1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΥΠΟΥ Π (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ Τεμάχιο 250 1,50 € 375,00 €
2 ΚΑΡΜΠΟΝ (πακέτα των 15 φύλλων) ΠΑΚΕΤΟ 15 ΦΥΛΛΩΝ Τεμάχιο 400 0,60 € 240,00 €
3 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ100 ΤΜΧ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

100 ΤΜΧ

Τεμάχιο 1.500 0,50 € 750,00 €
4 ΠΙΝΕΖΕΣ 100 ΤΜΧ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

100 ΤΜΧ

Τεμάχιο 1.500 0,70 € 1.050,00 €
5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ  ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ  ARTLINE 70 ή αντίστοιχου τύπου ΜΑΥΡΟΣ Τεμάχιο 1.500 0,40 € 600,00 €
6 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mmX33m ΑΠΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ Τεμάχιο 1.200 0,25 € 300,00 €
7 ΣΤΥΛΟ BIC  Ballpoint 1.0mm με Μπλε Mελάνι Cristal Original Τεμάχιο 2.000 0,30 € 600,00 €
8 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Τεμάχιο 100 0,10 € 10,00 €
9 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Τεμάχιο 1.500 0,30 € 450,00 €
10 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ Τεμάχιο 500 0,40 € 200,00 €
11 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ

ΤΑΝΑΛΙΑ

Τεμάχιο 10 1,00 € 10,00 €
12 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 24/6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ PRIMULA Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ Τεμάχιο 10 10,00 € 100,00 €
13 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΜΧ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΜΧ Τεμάχιο 50 0,30 € 15,00 €
14 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ Τεμάχιο 20 0,50 € 10,00 €
15 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30 Χ 13 mm (30 ετικέτες ανά φύλλο συσκευασία των 40 φύλλων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ
40 ΦΥΛΛΩΝ
Τεμάχιο 10 2,00 € 20,00 €
16 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΔΕΣΜΙΔΑ

500 ΦΥΛΛΩΝ 80gr
ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ

5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ

Κιβώτιο 10 50,00 € 500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.230,00
ΦΠΑ 24% 1.255,20
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.485,20

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Αποθηκών, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Κ. Σωτηριάδης, τηλ.: 2313 317840, e-mail:  a.sotiriadis@thessaloniki.gr .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ