26.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων στο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων στο πλαίσιο υλοποίησης των 58ων Δημητρίων δαπάνης 1.190,40 € της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων στο πλαίσιο υλοποίησης των 58ων Δημητρίων δαπάνης 1.190,40 € της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού, Τμήματος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δράσεων & Φεστιβάλ για το οικονομικό έτος 2023.
  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων στο πλαίσιο υλοποίησης των 58ων Δημητρίων δαπάνης 1.190,40 € της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού, Τμήματος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δράσεων & Φεστιβάλ για το οικονομικό έτος 2023.
  Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την προμήθεια των αναμνηστικών  ειδών-δώρων στο πλαίσιο του 58ου θεσμοθετημένου Φεστιβάλ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ 2023 .Τα υπό προμήθεια είδη θα δοθούν ως αναμνηστικά στα συμμετέχοντα καλλιτεχνικά σχήματα στο φετινό Φεστιβάλ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ ,τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού καθώς και στους εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας οι οποίοι θα παρευρεθούν στη συνέντευξη Τύπου για τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ .
Ο Προϋπολογισμός που αφορά την Προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Τμήματος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δράσεων και Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2023 Π.Υ.1.190,40 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 15/6471.03.01 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.192196/10-08-2023,έγγραφο και το υπ’ αριθμ.. πρωτ. 192599/11-08-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Τμήματος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δράσεων και Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης. έτους 2023.
  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός–Τεχνικές Προδιαγραφές το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων που αφορούν στην οργάνωση 58ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δράσεων και Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Εκατόν Ενενήντα Ευρώ και Σαράντα Λεπτών ( 1.190,40 €) συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 960,00 € + 230,40 € Φ.Π.Α.24% =1.190,40 €) και θα βαρύνει τον  Κ.Α:6471.03.01 ΔΗΜΗΤΡΙΑ της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δράσεων και Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ  ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ , ΜΕ 4 ΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ, ΔΙΑΣΤ. 42CM X 37CM, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ 100τεμ ΑΣΠΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ       4,00€      400,00€
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (S,M.L.XL),ΜΕ 4ΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ    160 τεμ.         3,50€       560,00€
   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

960,00

 

230,40

1.190,40

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 24 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β)  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις  Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δράσεων και Φεστιβάλ της Δ/νσης Πολιτισμού &
Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης αρμ. υπάλληλος κ. Σ. Φανοπούλου Ταχ. Δ/νση:.Κουντουριώτη 17 Τ.Κ.54625 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318212 e-mail:s.fanopoulou @thessaloniki.gr .
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ