30 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ρολού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ρολού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Χρηματοδοτούμενου έργου «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΣΠΑ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 και ισχύει) για την Προμήθεια και τοποθέτηση ρολού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Χρηματοδοτούμενου έργου «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΣΠΑ» της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης συνολικού Π.Δ.1.450,80 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της Πράξης

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τεχνικές Προδιαγραφές οι Ειδικοί Όροι το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για την Προμήθεια και Τοποθέτηση ρολού ασφαλείας για την εκτέλεση των δαπανών της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών :Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΣΠΑ»για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η αναφερόμενη υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί ύστερα από απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέχεται στο ποσό των 1.450,80 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 1.170,00 € + 280,80 € Φ.Π.Α. 24% = 1.450,80 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 7341.09.01 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΕΣΠΑ» της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΜ M2 ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) αυτόματου ρολού από ίσιο κλειστό προφίλ λαμαρίνας, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε RAL, κανάλια βιομηχανικά, άξονα ελατηρίων με κεντρικό μοτέρ, λειτουργίας με τηλεχειρισμό Maestro, κουτί επικάλυψης του τυλίγματος στο πάνω μέρος, καθώς και λάστιχο φούσκα στο κάτω μέρος, εξωτερικών διαστάσεων (πλάτος Χ ύψος): 2,81 Χ 2,56m 1 7,193   1.170,00
    ΣΥΝΟΛΟ   1.170,00
    ΦΠΑ 24%   280,80
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   1.450,80

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 10 Ιουλίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης Προμηθειών  και Αποθηκών 1ος όροφος,  Γραφείο 108Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. του Δήμου Θεσσαλονίκης αρμ. υπάλληλος κ. Κωνσταντίνο Βόγδανο  Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη . Τηλ:2313318944  e-mail:k.vogdanos@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ