21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - απευθείας ανάθεση που αφορά στην “Προμήθεια τρια-νταπέντε (35)...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεση που αφορά στην “Προμήθεια τρια-νταπέντε (35) αναπηρικών αμαξιδίων, για την υλοποίηση της Δράσης: “KEEP ON MOOVING”, π.δ. 9.463,75€ με το Φ.Π.Α. 13%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τριανταπέντε (35) αναπηρικών αμαξιδίων, για την υλοποίηση της Δράσης: “KEEP ON MOOVING”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, π.δ. 9.463,75€ με το Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 126708/06-06-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας και τις από 26-04-2023 συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικούς Όρους-Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάθεσης αναλύεται στο υπ’ αριθ. 126708/06-06-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας. Η προσφορά θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές του από 26-04-2023 τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» και της παρούσας πρόσκλησης και θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) των τεχνικά αποδεκτών προσφερόμενων ειδών για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού αλλά και η εκάστοτε προσφερόμενη τιμή ανά γραμμή (α/α) θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της γραμμής (α/α).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9.463,75) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η περιγραφή του αντικειμένου, το είδος, η ποσότητα και η τιμή ανά α/α, αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναπηρικά Αμαξίδια

(για τη Δράση: “KEEP ON MOOVING”)

 

α/α

 

Περιγραφή αντικειμένου

 

CPV

   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

 

ΔΑΠΑΝΗ ()

1. Αναπηρικό Αμαξίδιο για Α.μεΑ. με μεγάλους πίσω τροχούς 33193000-9

Αναπηρικά καρότσια

  10 250,00 2.500,00
2. Αναπηρικό Αμαξίδιο για Α.μεΑ. με μικρούς πίσω τροχούς 33193000-9

Αναπηρικά καρότσια

  25 235,00 5.875,00
Σύνολο 8.375,00
Φ.Π.Α 13% 1.088,75
Συνολική δαπάνη 9.463,75

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 48 και 50 του Ν. 4782/2021).

Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Καλλιόπη Δενκίδου τηλ. 231331-7758, e-mail : k.denkidou@thessaloniki.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες που αφορούν στο από 26-04-2023 τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη συμπλήρωση του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς, είναι ο κ. Κ.Βόγδανος, τηλ: 231331-8944, e-mail: k.vogdanos@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού ) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τεχνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ικανότητας που αναφέρονται στo από 26-04-2023 τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ