25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά στην αποδοχή κληρονομιάς του Θεοχάρη Μαναβή , ήτοι τριών διαμερισμάτων και ενός καταστήματος στους αριθμούς 3,4 και 5 της οδού Θεοδώρου Κοντόσογλου στο συνοικισμό Ροδοχωρίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης , προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει ,στη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά στην αποδοχή κληρονομιάς του Θεοχάρη Μαναβή , ήτοι τριών διαμερισμάτων και ενός καταστήματος στους αριθμούς 3,4 και 5 της οδού Θεοδώρου Κοντόσογλου στο συνοικισμό Ροδοχωρίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, Π.Δ. 1040,50€ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η τεχνική περιγραφή που αφορούν στη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης , σχετικές με τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων , αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων αναφέρεται ως εξής:

CPV:79100000-5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1.

Εκτέλεση δαπάνης για την αμοιβή συμβ/φου

Υπηρεσίες συμβολαιογράφου, σχετική με την αμοιβή τους,  για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά στην αποδοχή κληρονομιάς του Θεοχάρη Μαναβή, ήτοι τριών διαμερισμάτων και ενός καταστήματος στους αριθμούς 3, 4 και 5 της οδού Θεοδώρου Κοντόσογλου στο συνοικισμό Ροδοχωρίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης.

 

 

 

774,19€

 

 

 

774,19€

 

ΣΥΝΟΛΟ 774,19€
ΦΠΑ 24% 185,81€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 960,00€

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
2.

Εκτέλεση δαπάνης τελών, φόρων, παράβολων

α)μεταγραφή συμβολαίου στο Κτηματολόγιο (15,50€+5,00€ το μεγαρόσημο)

β)αποσπάσματα x 4 (15€ το καθένα)

 

 

 

80,50€

 

 

 

80,50€

 

  Τα ποσά αυτά είναι καθαρά και δεν έχουν ΦΠΑ , διότι το Κτηματολόγιο είναι έμμισθο και υπάγεται στο Δημόσιο. ΣΥΝΟΛΟ 80,50€

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
3.

Συνολική Δαπάνη

Υπηρεσίες συμβολαιογράφου :

α)Αμοιβή συμβολαιογράφου και

 

 

 

774,19€

 

 

 

774,19€

 

ΦΠΑ24%  
   
185,81€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 960,00€
β)μεταγραφή συμβολαίου στο Κτηματολόγιο (15,50€+5,00€ το μεγαρόσημο)

β)αποσπάσματα x 4 (15€ το καθένα)

80,50€ 80,50€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1040,50€ 1040,50€

 

Η παράδοση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την  οικονομική σας προσφορά για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων , μέχρι τις 9 Ιουνίου,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων , Δημαρχιακό Μέγαρο , Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, ΤΚ54636, 1ος όροφος γραφείο 106Α, αρμόδια υπάλληλος Αργυρώ Μουντράκη, τηλ.2313317254.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2)Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)εκδιδόμενη από την Α.Α.Δ.Ε.

3)Ασφαλιστική ενημερότητα εκδιδόμενη από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Όλα τα παραπάνω έγγραφα παρακαλούμε όπως τα καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

  1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»
  2. Η φράση «ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
  3. Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά στην αποδοχή κληρονομιάς του Θεοχάρη Μαναβή»
  4. Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 09/06/2023
  5. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων , αρμόδια υπάλληλος κα Αργυρώ Μουντράκη, e-mail: a.mountraki@thessaloniki.gr, τηλ: 2313317254.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ