28.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την κάλυψη των εκλογικών αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.512,80€ με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών της 21ης Μαΐου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.512,80 € με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 107274/02-05-2023 έγγραφο και την υπ’ αρ. 5/2023 Μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τεχνικές Προδιαγραφές) του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΤΠΕ, ως εξής :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑ–ΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ σε € ΣΥΝΟΛΟ
1 HP LASERJET 1606 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CE278A) 2.100pg 18 16,00 288,00
2 LEXMARK MS415dn ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (512F2H00/512H) 5.000pg 6 28,00 168,00
3 RICOH SP311 LE ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ (407249) 2.000pg ΓΝΗΣΙΟ 2 88,00 176,00
4 HP LASERJET 107w ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP W1106A) 1.000pg 3 20,00 60,00
5 TALLY DASCOM 2600 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (ID No 99003L) ΓΝΗΣΙΑ 16 33,00 528,00
      ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ €
1.220,00
      ΦΠΑ 24% 292,80
      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ € 1.512,80

Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων α) 116 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4782/9-3-2021 και ισχύει έως σήμερα  και β) 50  του Ν. 4782/9-3-2021  (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2021.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 8-5-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, γραφείο 109/1Β, αρμόδια υπάλληλος κ. Καλλιόπη Δενκίδου, τηλ. 2313 317758.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται από την πρωτοκόλληση και ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 12 Μαΐου 2023 κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα Αποθηκών.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τεχνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ικανότητας που αναφέρονται στην με αριθμό 5/2023 συνημμένη Μελέτη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΤΠΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΤΠΕ, αρμ. κ. Δημήτρης Βρεττός, τηλ. 2313 317827, e-mail : vrettosd@thessaloniki.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ