20.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, π.δ. 6.449,39€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά σε Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, π.δ. 6.449,39€ με Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 106426/02-05-2023 έγγραφο του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ  ΜΠΑΤΑΝΟΒΡΟΥΤΣΑ  1/1,2 m ΤΕΜ 40 2,30 92,00
2 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ 22/24/26/28  cm ΤΕΜ 40 4,85 194,00
3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ 40 Χ 40 cm ΤΕΜ 100 0,75 75,00
4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΛΙΤΣΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 Χ 18 Χ 10 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α’ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜ 1 50,00 50,00
5 ΚΕΖΑΠ 450 ml ΤΕΜ 5 0,55 2,75
6 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10/12 lt ΤΕΜ 30 2,40 72,00
7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (1,10*80)  (ΔΕΙΓΜΑ) ΚΙΛΑ 500 2,00 1.000,00
8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ SUPER MARKET (ΔΕΙΓΜΑ) ΚΙΛΑ 100 2,00 200,00
9 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 6 3,00 18,00
10 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ) ΤΕΜ 6 2,40 14,40
11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (750 ml) ΤΕΜ 200 2,00 400,00
12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125 gr ΚΙΛΑ 400 2,90 1.160,00
13 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 100 2,00 200,00
14 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 100 2,50 250,00
15 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΧ 35 Χ 38 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜ 400 0,30 120,00
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 250/300γρ ΤΕΜ 150 3,50 525,00
17 ΚΟΥΒΑΣ  ΓΙΑ  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 75 2,40 180,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.553,15
ΦΠΑ 24% 1.092,76
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.645,91
1 ΜΑΣΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ FFP1 ΤΕΜ 100 0,50 50,00
2 ΜΑΣΧΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΤΕΜ 1.000 0,04 40,00
3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (COVID-19) 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 3 9,00 27,00
4 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 350 ml ΤΕΜ 20 0,80 16,00
5 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 250 2,50 625,00
ΣΥΝΟΛΟ 758,00
ΦΠΑ 6% 45,48
ΤΕΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

803,48
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

6.449,39

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 12/05/2023 και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθηκών.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 08 Μαίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μαρία Βελνίδου τηλ. 2313 317757.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
• Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Αποθηκών, αρμόδια υπάλληλος: κ. Κ. Σωτηριάδης, τηλ.: 2313 317840.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ