25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την ενοικίαση Αθλητικού, χώρου που...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ενοικίαση Αθλητικού, χώρου που θα φιλοξενηθεί το Τουρνουά ΜΜΑ CHALLENGE PRO που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Α.Σ. Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης, στις 1 Απριλίου 2023, του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Τμήμα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την ενοικίαση Αθλητικού, χώρου που θα φιλοξενηθεί το Τουρνουά ΜΜΑ CHALLENGE PRO που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Α.Σ. Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης, στις 1 Απριλίου 2023, του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την ενοικίαση σταδίου που θα φιλοξενηθεί το Τουρνουά ΜΜΑ CHALLENGE PRO που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Α.Σ. Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης, στις 1 Απριλίου 2023.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να προσφέρει θέμα υψηλού επιπέδου στους φίλους των πολεμικών τεχνών και ταυτόχρονα να μετατρέψει την Θεσσαλονίκη σε πόλο έλξης αθλητικού τουρισμού, καθώς θα συμμετέχουν αθλητές από τουλάχιστον δέκα (10) ευρωπαϊκές χώρες. Το τουρνουά θα έχει διεθνή προβολή καθώς θα μεταδοθεί σε δίκτυα 65 χωρών στα monitor των αεροπορικών εταιρειών Air Asia και Air Portogal καθώς και στο κανάλι της COSMOTE T.V.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός-τεχνικές προδιαγραφές για την ενοικίαση αθλητικού χώρου που θα φιλοξενηθούν οι συμμετέχοντες στο Τουρνουά ΜΜΑ CHALLENGE PRO που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Α.Σ. Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης, στις 1 Απριλίου 2023,του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Π.Δ. 4.960,00 € με Φ.Π.Α.24% για το έτος 2023.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό 4.000,00 €+ Φ.Π.Α.24% 960,00 € = 4.960,00 € ).και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6472.01.01 <<Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων>> ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

ΈΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΙ∆Ο Σ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ενοικίαση αθλητικού χώρου την1η Απριλίου για τη διοργάνωση του Τουρνουά Μ.Μ.Α 1 ημέρα 4.000,00 € 4.000,00 €
Φ.Π.Α. 24%: 960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 4.960,00 €

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 14 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών  της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος,  Γραφείο 108Β, Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ  Θωμαή  Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού .Ταχ. Δ/ση: Κλεάνθους 57 Τ.Κ. 54453  αρμόδιος υπάλληλος Αθ. Οικονόμου  Τηλ.2313 317646

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ&

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ