26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Φαρμακοποιού για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την παροχή υπηρεσιών Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης .

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της Πράξης: <<Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό ΕΣΠΑ>>.

Ο Προϋπολογισμός που αφορά την παροχή υπηρεσιών Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης .Π.Υ. 3.072,00 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/7341.12.01 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ως προς το Κόστος/ώρα σε ευρώ και η σύμβαση θα υπολογιστεί αντιστοίχως μέχρι την ημερομηνία λήξης στις 03-04-2023. σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.337054/05-12-2022 του εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και της Ορθής Επανάληψης  06-12-2022 .

Για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου θα απαιτηθεί η ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιών μέχρι τη λήξη της Πράξης <<Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο ,Παροχή Συσσιτίου. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Κεντρική Μακεδονία 2014-2022» στις 03-04-2023.

 Η λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου» είναι κάθε εργάσιμη ημέρα επί οκταώρου βάσης .

Το κοινωνικό Φαρμακείο εξυπηρετεί τουλάχιστον 100 ωφελούμενους κάθε μήνα, διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του (εισερχόμενα φάρμακα, διατιθέμενα φάρμακα ,αριθμός ωφελουμένων κλπ)

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού φαρμακείου είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους ,συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί Όροι για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 3.072,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 12 ώρες/εβδομάδα με 16,00 € την ώρα Σ=192,00 € Χ 16 εβδομάδες Σ=3.072,00 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α:60/7341.12.01 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

Για την παροχή υπηρεσιών Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό

Φαρμακείο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ / ΩΡΑ σε € ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΟ ΚΟΣΤΟΣ  σε € ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ * ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 16 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
(από 12/12/2022)
1 ΠΕ Φαρμακοποιών 12 16,00€ 192,00€ 3.072,00€
    Φ.Π.Α. 24% 3,84€ 46,08€ 737,28€
    Γενικό Σύνολο 19,84€ 238,08€ 3.809,28€

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον στους διαχειριστές, β)  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις  Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλος κ. Π. Τσικάρη: Ταχ.Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318643,2313318920.e-mail:p.tsikari@thessaloniki.gr.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ  

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ