29.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Καταγραφή οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σε δύο Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης ,αξιολόγηση των επιπτώσεων στους μαθητές και πρόταση μέτρων αντιμετώπισης της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος», Π.Δ. 4.960,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.24% οικ. έτους 2022

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),με ανοικτή πρόσκληση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο την «Καταγραφή οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σε δύο Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αξιολόγηση των επιπτώσεων στους μαθητές και πρόταση μέτρων αντιμετώπισης της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος», Π.Δ. 4.960,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.24% οικ. έτους 2022.

Η δαπάνη αφορά το σύνολο των ενεργειών διερεύνησης της στάθμης του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου με συλλογή στοιχείων, τον υπολογισμό της έκθεσης των μαθητών σε αυτές για την αναβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος, τον καθαρισμό των ευαίσθητων περιοχών και τη μελέτη κατάλληλων μέτρων ηχοπροστασίας όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Τεχνικής Περιγραφής του αντικειμένου.

Ο προϋπολογισμός που αφορά τη δαπάνη ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ του Τμήματος Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος έτους 2022 Π.Υ.4.960,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%) θα βαρύνει το Κ.Α.  6117.01.01 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 304625/02-11-2022 ορθή επανάληψη 03-11-2022 εγγράφου του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός –Σχέδιο Τεχνικής Περιγραφής το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την «Καταγραφή οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σε δύο Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αξιολόγηση των επιπτώσεων στους μαθητές και πρόταση μέτρων αντιμετώπισης της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος», του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 το Ν. 4782/2021.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 € συμπ. Φ.Π,.Α. 24% (καθαρό ποσό 4.000,00 € +960,00€ Φ.Π.Α. 24% =4.960,00 €) και θα βαρύνει το παρακάτω Κ.Α. του Τμήματος Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΤΑΔΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΕ Α-Η

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑ Α-Η ΠΟΣΟ (€)

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (24%)

 

Φ.Π.Α 24%

ΠΟΣΟ (€)

ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)

Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

 

12,5

 

 

 

200,00  

2.500,00

 

 

600

 

3.100,00
Β ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5 150,00  

750,00

 

180 930,00
Γ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 150,00 750,00

 

180 930,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.000,00 960 4.960,00 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. Πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 28-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δ/νση :Β. Γεωργίου Α΄1,Τ.Κ. 54636 (Κτίριο Β΄)1ος όροφος γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.

Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Κλεάνθους 18 Τ.Κ.54642 Θεσσαλονίκη Τηλ:2313318366 Πληροφορίες Σπύρος Χαντζίδης e-mail:s.chantzidis@thessaloniki.gr Τηλ:2313318358 και Πολυξένη Τσιμενίδου e-mail:x.tsimenidou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ   ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ