26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια ρολού χαρτιού για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια ρολού χαρτιού για το σύστημα προτεραιότητας ePass για τις ανάγκες της Δ/νσης ΚΕΠ, Π.Δ. 954,80 € για το έτος 2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) για την Προμήθεια ρολού χαρτιού για το σύστημα προτεραιότητας e-Pass για τις ανάγκες της Δ/νσης ΚΕΠ, Π.Δ. 954,80 € για το έτος 2022

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να λειτουργήσει παραγωγικά στο ΚΕΠ 0002 το νέο σύστημα προτεραιότητας με ονομασία «Πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος λήψης αριθμού προτεραιότητας (ePass)», το οποίο προμηθεύτηκε και εγκατέστησε με δική του δαπάνη το Υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης, σέ 31 ΚΕΠ της χώρας. Η λειτουργία του συστήματος προτεραιότητας είναι διπλή: και ως κλασσικό σύστημα προτεραιότητας όπου ο πολίτης χρησιμοποιώντας το σύστημα παίρνει με τη φυσική παρουσία το χαρτάκι προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ και υποστηρίζει τη νέα υπηρεσία προς τους πολίτες ePass (ηλεκτρονική online λήψη αριθμού προτεραιότητας από τους πολίτες μέσω του gov.gr για αυθημερόν εξυπηρέτηση) .Κατά συνέπεια απαιτείται η τροφοδότηση του από χαρτί, απόλυτα συμβατό με τις προδιαγραφές του προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, η Μελέτη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ρολού χαρτιού για το σύστημα προτεραιότητας ePass για τις ανάγκες της Δ/νσης ΚΕΠ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Π.Δ 954,80 € με Φ.Π.Α.24% για το έτος 2022.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 954,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό 770,00 €+ Φ.Π.Α.24% 184,80 € = 954,80 €).και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6613.03.01 <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ,ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,ΦΑΞ ΚΤΛ..>> ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Τιμή μονάδας

χωρίς ΦΠΑ(€)

Τιμή μονάδας

ΦΠΑ 24% (€)

Τιμή μονάδας

με ΦΠΑ 24% (€)

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

χωρίς ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ

με ΦΠΑ 24% (€)

ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2,20 0,528 2,728 350 770,00 184,80 954,80

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 05 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών  της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος,  Γραφείο 108Β,  Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ  Θωμαή  Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ταχ.Δ/ση: Αγγελάκη Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες Ε.Μαργαρίτη 2313316447,αρμόδιος υπάλληλος Αχ. Μένος-Χατζηγεωργίου Τηλ.2313 316430.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ