27.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση εργασιών πλύσης και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση εργασιών πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων για τις επιτακτικές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων π.δ. 19.998,72€ συμπερ. του ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την ανάθεση εργασιών πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων για τις επιτακτικές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων π.δ. 19.998,72€ συμπερ. του ΦΠΑ 24% και με την πλέον συμφέρουσα (χαμηλή) τιμή βάσει των όρων της μελέτης.

Η Μελέτη 28/2022 (Ορθή Επανάληψη) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ανάθεση εργασιών πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων για τις επιτακτικές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (19.998,72€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 16.128,00€ + ΦΠΑ 24%  3.870,72€), ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Πλύσεις – απολυμάνσεις Τιμή Μονάδος Σύνολο €
1. Εργασίες πλύσης και απολύμανσης κάδων Τεμάχιο 2.304,00 7 16.128,00
                                                      ΣΥΝΟΛΟ 16.128,00
                                                      ΦΠΑ 24 %   3.870,72
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 19.998,72

 

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά σε τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Λειβαδά Ελισάβετ τηλ. 2313  31 7537.

Επιπλέον των όσων απαιτούνται από την υπ΄ αριθμ. 28/2022 Μελέτη (Ορθή Επανάληψη) θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αθ. Βαλμά τηλ:2313 31 8833, e-mail: a.valma@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ορθη επανάληψη της τελικής μελέτης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ