25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων Π.Δ. 23.677,93€ με ΦΠΑ 6% & 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, π.δ. 23.677,93€ με ΦΠΑ 6% & 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού) της προμήθειας.
Η Μελέτη 12/2022 με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (23.677,93€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24% (Καθαρό ποσό 5.920,50€ + ΦΠΑ 6% 355,23€ &14.034,04€ + Φ.Π.Α. 24% 3.368,16€), ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Είδη με ΦΠΑ 24%

α/α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή €

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο €

1

Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (πλάτος 15cm περίπου), μαζί με μεταλλικό κοντάρι μήκους >= 1,3m και διαμέτρου >= 24mm

σετ

53

3,10

164,30

39,43

203,73

2

Κοντάρι σκούπας μεταλλικό μήκους 1,3m με φαρδύ (ελληνικό) σπείρωμα

τεμ

88

0,70

61,60

14,78

76,38

3

Πιγκάλ μπάνιου πλαστικό κλειστού τύπου.

τεμ

35

1,40

49,00

11,76

60,76

4

Φαράσι συλλογής μικροαπορριμμάτων πλαστικό, χωρητικότητας περίπου 7lt με κοντάρι αλουμινίου μήκους περίπου 80cm

σετ

100

6,0

600,00 €

144,00

744,00 €

5

Φαράσια συλλογής μικροαπορριμμάτων, χωρητικότητας 50lt περίπου

τεμ

660

8,50

5.610,00

1.346,40

6.956,40

6

Σκούπα οικιακή (χωρίς κοντάρι), κανονικού μεγέθους περίπου 25 +- 2 cm πλάτος, πυκνή τρίχα από συνθετικό υλικό ( φαρδύ – ελληνικό σπείρωμα)

τεμ

90

1,20

108,00

25,92

133,92

7

Υγρό καθαρισμού αλάτων με ψεκαστήρα
(Συσκευασία 750ml)

τεμ

93

0,98

91,14

21,87

113,01

8

Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό λευκό γκοφρέ δύο φύλλων

κιλά

750

2,60

1.950,00

468,00

2.418,00

9

Χαρτί υγείας λευκό γκοφρέ τρίφυλλο

κιλά

2.000

2,70

5.400,00 €

1.296,00 €

6.696,00

Σύνολο ΦΠΑ

3.368,16

 

Γενικό Σύνολο

 

17.402,20

Β. Είδη με ΦΠΑ 6%

α/α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή €

Σύνολο

ΦΠΑ 6%

Σύνολο €

10

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα. Διαθέσιμα μεγέθη: μέτριο (Medium), μεγάλο (Large) και πολύ μεγάλο(XXL). Πρότυπα: ΕΝ-374-1 (type A), ΕΝ-374-5, AQL 1.5

Συσκευασία των 100 τεμαχίων

183

8,50

1.555,50

93,33

1.648,83

11

Διάλυμα καθαρισμού χεριών με ήπια αντισηπτική δράση, σε μορφή γέλης. (Συσκευασία 4 λίτρων)

τεμ

270

8,50

2.295,00

137,70

2.432,70

12

Παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, με άρωμα (4L)

τεμ

410

3,00

1.230,00 €

73,80

1.303,80

13

Υγρό κρεμοσάπουνο καθαριστικό χεριών (Συσκευασία 4 λίτρων)

τεμ

300

2,80

840,00 €

50,40 €

890,40

Σύνολο ΦΠΑ

355,23 €

 

Γενικό Σύνολο

 

6.275,73

  Σύνολο πίνακα Α + Β : 23.677,93€

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).
H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά σε εξήντα (60) ημέρες, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Λειβαδά Ελισάβετ τηλ. 2313 31 7537.
Επιπλέον των όσων απαιτούνται από την υπ΄ αριθμ. 12/2022 Μελέτη θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αθ. Βαλμά τηλ:2313 31 8833, e-mail: a.valma@thessaloniki.gr.

          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ                  ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προύπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ