28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - απευθείας ανάθεση που αφορά στην “Προμήθεια 460 οστεοκυτίων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεση που αφορά στην “Προμήθεια 460 οστεοκυτίων για τα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων “Αναστάσεως του Κυρίου”, “Μαλακοπής” και “Ευαγγελίστριας” του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων”, π.δ. 37.076,00€ με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 460 οστεοκυτίων για τα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων “Αναστάσεως του Κυρίου”, “Μαλακοπής¨ και “Ευαγγελίστριας” του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων”, π.δ. 37.076,00€ με το Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 219512 / 08-08-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα και την συνημμένη μελέτη του του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Κοιμητηρίων του     Δήμου Θεσσαλονίκης και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων συνέταξε και απέστειλε την σχετική μελέτη προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν λειτουργικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία, η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 460 οστεοκυτίων για τα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων “Αναστάσεως του Κυρίου”, “Μαλακοπής¨ και “Ευαγγελίστριας” του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων”, π.δ. 37.076,00€ με το Φ.Π.Α. 24%.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάθεσης, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Ειδικοί Όροι παράδοσης και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η προσφορά θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Μελέτης και της παρούσας πρόσκλησης και θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με σύμφωνα με το υπ’ αρ. 219512 / 08-08-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα και την συνημμένη μελέτη του του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων και εβδομήντα έξι ευρώ  (37.076,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 48 και 50 του Ν. 4782/2021).

Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι το  τέλος  του έτους ( 31/12/2022).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος Παπαοικονόμου τηλ. 231331-7524, e-mail : n.papaoikonomou@thessaloniki.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες που αφορούν στη με αριθμό 219512 / 08-08-2022 συνημμένη Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και τη συμπλήρωση του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς, είναι η κ. Ειρ. Μπόσκου τηλ. 231331-8295, e-mail: e.boskou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Όλα τα τυχόν απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τεχνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ικανότητας που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. με αριθμό 219512 / 08-08-2022 συνημμένη Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ