33.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση (για την προμήθεια ακουστικών που θα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση (για την προμήθεια ακουστικών που θα δοθούν για την βράβευση μαθητών καθώς και την απευθείας ανάθεση για την μουσικοθεατρική παράσταση (θέατρο σκιών-Καραγκιόζη) για την Διοργάνωση Παιδικών Δραστηριοτήτων-Εκδηλώσεων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 4.700,00 € για το έτος 2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) για τη διοργάνωση των παρακάτω τεσσάρων (4) εκδηλώσεων: Βράβευση αριστούχων μαθητών, Φεστιβάλ παιδικού θεάτρου,΄Εκθεση ζωγραφικής και Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση
Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη (για την προμήθεια ακουστικών που θα δοθούν για την βράβευση μαθητών καθώς και την απευθείας ανάθεση για την μουσικοθεατρική παράσταση (θέατρο σκιών-Καραγκιόζη) για τη διοργάνωση των παρακάτω τεσσάρων (4) εκδηλώσεων : Βράβευση αριστούχων μαθητών, Φεστιβάλ παιδικού θεάτρου,΄Εκθεση ζωγραφικής και Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός-Τεχνική Περιγραφή για την διοργάνωση Παιδικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Π.Δ. 4.700,00 € με Φ.Π.Α.24% για το έτος 2022.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 3.699,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6474.01.73 <<ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.>> ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

Κ.Α 6474.01.73 “Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ΄ Δημ. Κοινότητας”

Προμήθεια ακουστικών που θα δοθούν για την Βράβευση των μαθητών η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Δ Κοινότητας στις 21/09/2022
CPVS 79952000-2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛ.
ΤΕΜΑΧ.

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ

 

1

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Κεφαλής Ενσύρματα/ασύρματα Bluetooth V5.1 Με Μικρόφωνο και επαναφορτιζόμενη μπαταρία (30τεμάχια σε μαύρο χρώμα και 30τεμ.σε άσπρο χρώμα)

·  Συχνότητα: 20Hz ~ 20kHz

·  Bluetooth V5.1

·  Impedance: 32Ω

·  Ευαισθησία: 100dB

·  Χρόνος εργασίας: 50-55 ώρες

·  Χρόνος αναμονής: 700-800         ώρες

·  Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

·  Φόρτιση εισόδου: DC 5.0V = 500mA

·  40mm drivers

·  Μικρόφωνο: Ναι

·  Τύπος σύνδεσης: 3,5mm /        Bluetooth

·  Ενσύρματη / Ασύρματη σύνδεση

 

40,32  

 

60

 

2.419,20
ΣΥΝΟΛΟ 2.419,20
Φ.Π.Α 24% 580,61
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.999,81

Διοργάνωση διήμερης Μουσικοθεατρικής παιδικής παράστασης (θέατρο Σκιών-Καραγκιόζης), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2022 στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού και στις 18/09/2022 στο Πάρκο Νίκου Παπάζογλου.

CPVS 79952000-2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ
 

1

Παιδική παράσταση Θέατρο Σκιών-Καραγκιόζης  με τίτλο <Το σχολείο του Καραγκιόζη>(2 ημέρες,17 και 18/9/2022) 282,26  

2

 

564,52
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :2 άτομα (ο καραγκιοζοπαίχτης και ο βοηθός του),φιγούρες ,μικροφωνική εγκατάσταση και έναν μπερντέ.
      ΣΥΝΟΛΟ 564,52
      Φ.Π.Α 24% 135,48
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700,00

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 18 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β, Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ.Δ/ση: Κλεάνθους 57 Τ.Κ. 54453 αρμόδιος υπάλληλος Ε. Τολίκα Τηλ.2313 318517

               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                           ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προύπολογισμό – Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια ακουστικών για τη Βράβευση των μαθητών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προύπολογισμό – Τεχνικές Προδιαγραφές για την διοργάνωση της Μουσικοθεατρικής παιδικής παράστασης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς:

α) για την Προμήθεια Ακουστικών, πατήστε εδώ

β) για για την διοργάνωση της Μουσικοθεατρικής παιδικής παράστασης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ